Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  >  Knihovní řád

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Václav Ambrož
   narozen23.09. 1892  (125 let)
Karel Hoffmeister
   zemřel23.09. 1952  (65 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Knihovní řád

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Služby knihovny
 3. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 4. Výpůjční řád
 5. On-line služby
 6. Pokyny pro užívání počítačových prostředků čtenáři
 7. Pravidla pro práci ve studovnách
 8. Pravidla používání čteček elektronických knih
 9. Reprografické služby
 10. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu
 11. Závěrečná ustanovení
Přílohy:
Příloha I. - Právní předpisy
Příloha II. - Provozy Jihočeské vědecké knihovny
Příloha III. - Směrnice k zajištění ochrany osobních údajů čtenářů Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

I. Všeobecná ustanovení

 1. V souladu se zřizovací listinou Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. vydává ředitel knihovny tento Knihovní řád.
 2. Knihovní řád vymezuje vztahy mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích (dále jen JVK), jejími zaměstnanci a uživateli služeb JVK (dále jen čtenáři). Je pro obě strany závazný. Nedílnou součástí Knihovního řádu je platný ceník, dodatky a výpůjční řády jednotlivých půjčoven a oddělení, které blíže specifikují jednotlivé oblasti služeb JVK.
 3. Knihovna je knihovnou krajskou ve smyslu § 11 zákona č. 257/2001 Sb.
 4. Knihovní fond a zařízení JVK jsou majetkem Jihočeského kraje. Všichni uživatelé a zaměstnanci JVK jsou povinni tento majetek chránit a nepoškozovat. Vymáhání náhrady za poškozený knihovní fond a zařízení a náhrady za nevrácené výpůjčky bude zástupce JVK vymáhat dle platných právních norem. Prostory knihovny jsou chráněny (monitorovány) kamerovým systémem. Vstupem do prostor knihovny uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb v prostorách knihovny může být zaznamenán kamerovým systémem.
 5. Činnosti knihovny se dotýkají zejména právní předpisy uvedené v příloze I.
zpět na seznam


II. Služby knihovny

 1. JVK poskytuje své odborné knihovnické a informační služby v budovách, jejichž seznam s adresami je uveden v příloze II.
 2. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zákona č. 257/2001 Sb. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby:
   • půjčování v budově knihovny (do studoven a ve studovnách) - prezenční půjčování
   • půjčování mimo budovu knihovny - absenční půjčování
  2. meziknihovní služby:
   • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
   • zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
  3. cirkulační služby
  4. reprografické a jiné kopírovací služby pouze z materiálů JVK
  5. informační služby:
   • poradenská služba - informace o katalozích, bázích dat, fondech a celkových službách knihovny
   • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,
   • lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti knihovních fondů, přístup do bází dat lokálních i na síti, přístup na Internet
   • konzultační služba
   • vzdělávací akce pro čtenáře i knihovníky, semináře a aktivy
  6. on-line elektronické služby:
  7. propagační služby:
   • novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu, vydávání bibliografií
   • pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí
   • pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání
   • vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.
   • WWW stránky knihovny
   • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro čtenáře a návštěvníky knihovny
zpět na seznam


III. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 • Členství
 1. Registrovaným čtenářem se může stát každý občan ČR, nebo žadatel usazený v České republice, který tuto skutečnost doloží. Je-li žadatel občanem Evropské unie (dále jen EU), postačuje, pokud doloží usazenost na území EU. Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může JVK připustit doložení usazenosti jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře prodlužuje na jeden měsíc. Není-li možné doložit usazenost, JVK poskytuje své služby pouze prezenčně.
 2. Registrovaným čtenářem se občan stává po provedení registrace. Ve výjimečných případech může řádně zaregistrovaný čtenář zmocnit písemně plnou mocí k vypůjčení a vrácení dokumentů jinou osobu. Plná moc je vystavována za účasti zmocnitele (registrovaného čtenáře) a zmocněnce v kterékoli půjčovně po ověření totožnosti zmocněnce.
 3. Absenční výpůjčku knihovní jednotky umožní JVK pouze registrovanému čtenáři.
 4. Čtenář, který není v JVK řádně zaregistrován, může využít prezenčních výpůjčních a informačních služeb knihovny jednorázově, a to po zaplacení stanoveného poplatku na 1 den, popř. na 30 dní.
 • Způsob registrace a doba platnosti čtenářského průkazu
 1. Registrovaným čtenářem se stává fyzická osoba na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem podle předložené veřejné listiny a zaplacení registračních poplatků. Knihovna mu vydá čtenářský průkaz (individuální nebo kolektivní pro zástupce institucí a firem), popř. jako průkaz může uznat jiný doklad jej nahrazující.
 2. Dětem do 15 let (do vydání občanského průkazu) potvrzují přihlášku rodiče (právní zástupci). Dítě do 15 let při registraci a prodloužení registrace prokazuje svoji totožnost přiměřeným způsobem (žákovskou knížkou, průkazem MHD, průkazem pojištěnce apod.). U kolektivního čtenáře se registrace provádí po vyplnění přihlášky, předložení občanského průkazu určeného zástupce organizace a zaplacení poplatků.
 3. Čtenář, jemuž zdravotní postižení znemožňuje četbu tištěných knih, vyplní přihlášku čtenáře zvukové knihovny, která musí být potvrzena očním nebo jiným odborným lékařem, toto potvrzení nahrazuje průkaz ZTP/P. Čtenář zvukové knihovny má právo výpůjček speciálního fondu zvukových knih, kromě ostatních výpůjčních a informačních služeb má právo i absenčních výpůjček prezenčního fondu zvukových dokumentů.
 4. Čtenářský průkaz nebo jiný doklad jej nahrazující je u individuálního čtenáře nepřenosný (s výjimkou využití plné moci), proto knihovna poskytne službu pouze registrovanému čtenáři, který předloží svůj vlastní čtenářský průkaz. Čtenář (fyzická nebo právnická osoba) ručí za každé jeho zneužití. Průkaz kolektivního čtenáře je přenosný, za všechny povinnosti čtenáře ručí pověřený zástupce organizace.
 5. Registrace čtenáře se obnovuje po uplynutí 12 měsíců, zaplacením registračních poplatků a předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Čtenář předkládá čtenářský průkaz či jiný doklad jej nahrazující při každém požadavku na službu knihovny a též na vyžádání knihovníka. Při ztrátě čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu. Čtenář je povinen nahlásit každou změnu svého jména a změnu přechodného i trvalého bydliště, a to do jednoho měsíce.
 6. Čtenářský průkaz nebo doklad jej nahrazující je platný pro všechny on-line propojené provozovny a pobočky. Registrace čtenářů se provádí průběžně po celý rok.
 7. Bez platného čtenářského průkazu nebo dokladu jej nahrazujícího popř. bez zaplacení jednorázového poplatku se čtenářům neposkytují žádné knihovnické, informační a další služby s výjimkou přístupu k internetu.
 8. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenářů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 9. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 10. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana majetku, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
 11. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje čtenáře:
   • příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození
   • čtenář je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: prezenční výpůjčky ve studovnách, vyhledávání v katalogu
  2. nepovinné další údaje čtenáře:
   • akademické tituly, kontaktní adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře, která uvedl (č. mobilního telefonu, e-mail)
  3. základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře

  Knihovna dále o registrovaném čtenáři vede:
  1. nepovinné údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – ve formě žák, studující SŠ, studující VŠ, studující JU, pracující, důchodce, ostatní
  2. údaje služební:
   • údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele
   • údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky,
  3. údaje účetní:
   • údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Pravidla pro nakládání s osobními údaji čtenářů jsou specifikována ve směrnici k zajištění ochrany osobních údajů v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (Příloha III. Knihovního řádu)
 13. Údaje vedené knihovnou o své osobě (osobní údaje, výpůjčky, rezervace, sankční poplatky) si může čtenář zkontrolovat u pracoviště registrace čtenářů nebo prostřednictvím on-line služeb. Údaje jsou zabezpečeny a přístupny pouze po zadání osobního hesla. Pravidelně, jednou za 12 měsíců při prodlužování svého členství, je čtenář seznámen s údaji, které o něm knihovna v evidenci čtenářů vede.
 • Základní práva a povinnosti čtenářů
 1. Čtenáři mají právo plně využívat všechny služby poskytované JVK při splnění podmínek daných knihovním a výpůjčním řádem.
 2. Čtenář si může (v případě návštěvy studoven je povinen) odložit svrchní oděv a uzavřené zavazadlo (tašky, aktovky apod.) v šatně nebo do uzamykatelných skříněk. Tyto prostory nejsou určeny pro uložení cenností a za cennosti takto uložené knihovna neručí. Knihovna rovněž neručí za předměty uložené mimo tyto určené prostory. V případě vzniku škody na odložené věci je nutno uplatnit právo na náhradu škody bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě 15 dnů, jinak toto právo zaniká.
 3. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a výpůjčními řády jednotlivých půjčoven a studoven a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Nesmí ostatní čtenáře ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb JVK.
 4. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určeným pracovníkům knihovny (ředitel, vedoucí odborů, vedoucí oddělení a poboček).
zpět na seznam


IV. Výpůjční řád

 • Základní pravidla
 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení o výpůjčce.
 2. Pracovníci JVK jsou povinni poskytnout všem čtenářům informace o všech službách knihovny, o podmínkách poskytování knihovnických a informačních služeb JVK a o všech dokumentech, které má knihovna ve svém knihovním fondu.
 3. Čtenář s platným čtenářským průkazem nebo jiným dokladem jej nahrazujícím má přístup k celému fondu knihovny, a to prostřednictvím katalogů, kartoték i volným výběrem. Čtenář má právo prezenčního vypůjčení všech knihovních jednotek uložených v JVK. Mimo knihovnu si čtenář může vypůjčit pouze knihovní jednotky k tomu určené a pouze na dobu uvedenou ve výpůjčních řádech jednotlivých oddělení a půjčoven. Vybrané fondy jsou přístupné pouze čtenářům starším 15 let (absenční výpůjčky v půjčovně Lidická 1, historické fondy, dokumenty s věkovým omezením vyplývajícím ze zákona).
 4. Výpůjčky jsou prováděny bezdokladově, každý čtenář má kdykoliv možnost zkontrolovat stav svého čtenářského konta (seznam vypůjčených publikací, platnost čtenářské legitimace) prostřednictvím elektronického katalogu, přístupného v knihovně nebo na Internetu (www.cbvk.cz), eventuálně požádat u výpůjčního pultu o jeho vytištění.
 5. Stav čtenářského konta, zaznamenaný v elektronickém katalogu nebo v dokladovém systému, je závazný pro čtenáře i pro pracovníky knihovny. V případě zjištění nesrovnalostí je čtenář povinen okamžitě kontaktovat pracovníka výpůjčního pultu.
 6. JVK připraví čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním podmínkám (nejpozději do 10 dnů, pokud dílo není vypůjčené jiným čtenářem).
 7. Dokument, který je vypůjčen jiným čtenářem, má čtenář právo si zarezervovat (u výpůjčního pultu v knihovně nebo pomocí on-line služeb). Rezervace díla se provádí v pořadí, v jakém čtenáři podali své objednávky. O možnosti vyzvednutí rezervovaného díla je čtenář vyrozuměn způsobem, který si zvolí (poštou, emailem, SMS) s označením termínu, do kterého si musí žádané rezervované dílo vyzvednout. Při nedodržení tohoto termínu ze strany čtenáře je dílo rezervováno dalšímu čtenáři, případně je vráceno zpět do knihovního fondu. Za vyřízenou rezervaci každého dokumentu (dokument je připraven k vyzvednutí) je účtován poplatek dle aktuálního ceníku. Dokument, který není vypůjčen a je určen k absenčnímu půjčování, má čtenář právo si přímo vypůjčit z volného výběru nebo on-line vyžádat prostřednictvím tzv. žádanky.
 8. Nestanoví-li výpůjční řády jednotlivých oddělení jinak, může si čtenář vypůjčit mimo knihovnu maximálně 30 knihovních jednotek (kolektivní čtenář 60).
 9. Registrovaný čtenář s platným čtenářským průkazem nebo dokladem jej nahrazujícím má právo požádat o zapůjčení díla, které nemá JVK ve svém knihovním fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. za úhradu stanovenou v aktuálním ceníku služeb. Tato služba je poskytována v půjčovně Lidická 1.
 10. Čtenář ručí za dokument po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. Před vypůjčením je povinen si prohlédnout dílo a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno upravovat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek, poškozovat čárový kód, čip RFID, nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Vypůjčené dílo je povinen vrátit v určené době zpět do knihovny, popřípadě si výpůjčku prodloužit nebo zaplatit při pozdním vrácení poplatky z prodlení či poplatky za upomínky. Totéž platí i v případě, že výpůjčky za čtenáře vyřizuje jím pověřená osoba na základě písemné a čtenářem podepsané plné moci.
 • Výpůjční lhůty
 1. Čtenář má právo vypůjčit si dokument z knihovny nejdéle na dobu 30 dnů. U speciálních druhů dokumentů je výpůjční lhůta určena výpůjčním řádem půjčovny a oddělení, ve kterém se speciální dokument nachází. Historické a prezenční fondy se zásadně nepůjčují mimo knihovnu.
 2. Vedoucí půjčovny má právo změnit délku výpůjční lhůty určitého díla, jde-li o dílo:
  1. žádané více čtenáři
  2. vzácné z hlediska obsahového či finančního
 3. Tato díla mohou být vedoucím půjčovny též vyřazena z půjčování mimo budovu knihovny, a to i na dobu určitou. Tato díla jsou pak čtenářům přístupna pouze k prezenčnímu studiu v budově.
 4. Pokud to výpůjční řád u daného typu dokumentu dovoluje a není-li dílo zamluvené jiným čtenářem, může si čtenář během, nebo i v poslední den výpůjční lhůty dobu výpůjčky prodloužit opět o tuto stanovenou výpůjční lhůtu (nejdříve však následující den po vypůjčení či předchozím prodloužení). Prodloužená výpůjční lhůta začíná běžet v den, kdy k prodloužení došlo a terminem vrácení je den uplynutí výpůjční lhůty nebo nejbližší následující pracovní den. Po vyčerpání limitu lze další prodloužení provést až po předložení díla. Základní limit prodloužení je 3x, u speciálních dokumentů je limit nižší. Informace o výpůjční lhůtě a limitu prodloužení jsou dostupné v elektronickém katalogu a u výpůjčních pultů.
 5. Nevrátí-li čtenář vypůjčený dokument v určeném termínu, který si neprodloužil, je po-vinen zaplatit všechny poplatky z prodlení podle aktuálního ceníku JVK. Poplatky z prodlení je čtenář povinen platit ode dne, kterým uplynula lhůta k vrácení díla. Při nerespektování tohoto ustanovení je čtenář vyřazen z dalšího půjčování a poskytování ostatních služeb a požadavky na vrácení dokumentu budou předány právnímu zástupci knihovny, popř. příslušnému soudu k vymáhání.
 6. Zaměstnanci JVK a důchodci, kteří odešli do důchodu z JVK, mají stejná práva a povin-nosti jako ostatní čtenáři JVK a vztahuje se na ně povinnost úhrady poplatků z prodlení.
 • Sankční poplatky a náhrady škod
 1. V případě překročení výpůjční lhůty jsou účtovány poplatky z prodlení podle aktuálního ceníku poplatků, který je přílohou Knihovního řádu.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Knihovna zašle čtenáři upomínku ve které čtenáře vyzve k vrácení výpůjčky. V případě nevrácení výpůjčky je knihovna oprávněna předat vymáhání výpůjčky právnímu zástupci.
  2. v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, čtenář je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Čtenář je povinen ohlásit bez zbytečného odkladu knihovně ztrátu, poškození nebo zničení výpůjčky. Ztracenou, poškozenou nebo zničenou výpůjčku je čtenář povinen nahradit v termínu a způsobem stanoveným knihovnou. Pro tento případ je čtenář povinen rovněž uhradit sankční poplatek, stanovený dle aktuálního ceníku poplatků. Ztracenou, zničenou, popř. poškozenou výpůjčku lze nahradit zejména tímto způsobem:
  1. nahradit dokument stejným titulem se stejným rokem vydání
  2. nahradit dokument stejným titulem s jiným rokem vydání
  3. nahradit dokument fotokopií (pouze u tištěných dokumentů)
  4. nahradit dokument jiným způsobem stanoveným knihovnou, včetně peněžité náhrady dle dohody s pověřeným knihovníkem.
 4. O způsobu a rozsahu náhrady výpůjčky rozhoduje knihovna. Veškeré účelně vynaložené náklady nese čtenář.
 5. V případě ztráty čtenářského průkazu se účtuje manipulační poplatek za vystavení duplikátu průkazu čtenáře ztraceného v období jeho platnosti.
 6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných právních předpisů.
zpět na seznam


V. On-line služby

 1. On-line služby jsou dostupné pouze registrovaným čtenářům knihovny, jsou vystavovány v zabezpečeném prostoru a jsou přístupné pouze po zadání přístupového hesla./li>
 2. Čtenáři mohou ověřit údaje, vedené o nich knihovnou, prostřednictvím on-line služeb, přístupných na domovské webové stránce JVK.
 3. Aktivaci služby je možné provést pouze na počítačích v půjčovnách JVK. Dojde-li k prozrazení hesla na straně čtenáře, je čtenář povinen heslo okamžitě změnit, popř. knihovnu informovat.
 4. JVK garantuje zabezpečení přenosu dat.
 5. Prostřednictvím on-line služeb může čtenář zkontrolovat osobní údaje, vedené o něm knihovnou, stav čtenářského konta (seznam vypůjčených publikací, výpůjční lhůty, poplatky z prodlení, popř. další údaje). Vypůjčené publikace je možné on-line prodlužovat. Čtenáři si mohou požadovanou publikaci objednat nebo rezervovat.
 6. Součástí on-line služeb knihovny jsou vybrané elektronické informační zdroje a digitalizované dokumenty. Čtenář ručí za to, že jeho přístupové údaje pro tyto on-line služby nebudou zneužity, popř. sděleny třetí osobě a při využívání on-line služeb nebudou porušena autorská práva a bere na vědomí, že v případě porušení těchto práv odpovídá za vzniklou škodu.
zpět na seznam


VI. Pokyny pro užívání počítačových prostředků čtenáři

 1. Čtenáři mají možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací prostřednictvím sítě Internet a databází a elektronických zdrojů z fondu JVK.
 2. Doba využití je stanovena na 30 minut, v případě, že na využití nečeká další čtenář, je možné po dohodě tuto dobu prodloužit.
 3. Čtenář nesmí provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by mohly mít vliv na jeho funkci nebo na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi nebo správci sítě.
 4. Čtenář se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů internetu.
 5. Čtenář je povinen dodržovat ustanovení autorského zákona 121/2000 Sb. Čtenář se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Zakázáno je šíření zvukových a zvukově obrazových záznamů v rozporu s autorským právem. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
 6. Čtenář nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů sítě ani chod a výkonnost sítě nadměrným zatěžováním počítačových prostředků nebo kterýmkoliv jiným způsobem.
 7. Čtenář je povinen dodržovat pravidla, která platí na prostředcích jiných sítí, ke kterým získá přístup; je zakázáno šířit prostřednictvím počítačových prostředků JVK materiály pro politickou a náboženskou agitaci, materiály pornografického charakteru a materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 8. Zjistí-li správce sítě nebo odpovědný pracovník porušení těchto pravidel čtenářem, může být čtenář vyloučen z přístupu k počítačovým prostředkům JVK nebo k dalším službám JVK poskytovaným, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené škody.
zpět na seznam


VII. Pravidla pro práci ve studovnách

 1. Vedoucí odboru služeb vydává návštěvní řád příslušné studovny, který upraví podrobněji pravidla provozu vyplývající ze specifických podmínek studovny.
 2. Služby ve studovnách jsou poskytovány po předložení čtenářského průkazu nebo jiného dokladu jej nahrazující nebo zaplacení jednorázového poplatku.
 3. Čtenář si odkládá svrchní oděv a uzavřené zavazadlo (tašky, aktovky apod.) v šatně nebo do uzamykatelných skříněk. Tyto prostory nejsou určeny pro uložení cenností a za cennosti takto uložené knihovna neručí. Knihovna rovněž neručí za předměty uložené mimo tyto určené prostory.
 4. Čtenáři jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním čtenářům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.
 5. Ve studovnách je zakázáno používat mobilní telefony.
 6. UDo prostorů studoven se nesmějí vnášet nápoje (s výjimkou bezpečně uzavíratelných lahví) a potraviny.
 7. Čtenáři mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Notebooky, scannery, fotoaparáty apod. je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně.
 8. Čtenáři mohou v prostorech, kde je zajištěno pokrytí, využívat možnosti připojení k síti WIFI JVK.
zpět na seznam


VIII. Pravidla používání čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému.
 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 18 let.
 3. Absenční výpůjčka čtečky je čtenáři umožněna na základě smlouvy, uzavřené mezi knihovnou a registrovaným čtenářem. Při výpůjčce skládá čtenář finanční kauci, která mu bude vrácena při návratu čtečky. Výpůjční lhůta, výše kauce a poplatků z prodlení jsou uvedeny ve smlouvě.
 4. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat (s výjimkou čteček a výpůjček eReading). Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 5. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.
 6. Čtečka musí být vrácena ve stejné půjčovně, kde byla vypůjčena, nabitá a s veškerým příslušenstvím.
 7. Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 8. V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty.
 9. Pokud čtenář poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.
 10. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
zpět na seznam


IX. Reprografické služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Reprografické služby se poskytují zejména zhotovením papírových a elektronických kopií prostřednictvím samoobslužných technických zařízení. Čtenář, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními příslušných zákonných norem, zejména zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským.
 3. Knihovna neumožní zhotovení kopie, je-li v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může pro registrovaného čtenáře objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Čtenář, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
zpět na seznam


X. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

 1. Ředitel JVK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let, pokud:
  1. čtenář neuhradil poplatky z prodlení
  2. čtenář opakovaně nevrací vypůjčená díla nebo je vrací v horším fyzickém stavu, než ve kterém si je vypůjčil, případně opakovaně ( minimálně 2x v průběhu roku) knihy ztrácí.
  3. čtenář nenahradil ztracený nebo poškozený dokument
  4. je důvodné podezření, že v blízkém okolí čtenáře se vyskytuje infekční choroba a čtenář tuto skutečnost v JVK neoznámil
  5. čtenář nedodržuje knihovní řád a výpůjční řády jednotlivých oddělení.
 2. Vyřazení z půjčování nebo omezení rozsahu služeb v celé knihovně lze uplatnit i tehdy, došlo-li k porušení řádu v jedné z půjčoven nebo studoven knihovny.
 3. Knihovník má právo vykázat z prostor knihovny čtenáře, který omezuje, obtěžuje nebo ohrožuje ostatní uživatele knihovny, je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; je-li toto chování opakované, knihovna má právo vyloučit čtenáře z poskytování služeb.
zpět na seznam


XI. Závěrečná ustanovení

 1. Mimo tento Knihovní a výpůjční řád jsou vztahy mezi JVK a čtenářem určovány obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. V případě dílčích změn je ředitel JVK oprávněn vydávat k tomuto knihovnímu řádu dodatky.
 3. Tento Knihovní a výpůjční řád je platný pro čtenáře a zaměstnance JVK od 1.1 2015.
 4. Ruší se knihovní řád JVK z 1.3.2013.

V Českých Budějovicích dne 30.12.2014

Mgr. Ivo Kareš
ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

zpět na seznamPříloha I.

Právní předpisy

 1. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
 2. Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 3. Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 5. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.
 6. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon)
 7. Vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
 8. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 9. Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 10. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.
 11. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 12. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 13. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 15. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zpět na seznam


Příloha II.

Provozy Jihočeské vědecké knihovny:

 1. půjčovny, ( dospělí, děti) studovny, výuková místnost, internet, sklady, administrativa, ekonomický odbor, ředitel knihovny – Na Sadech 27
 2. půjčovny, sklady, odbor doplňování a zpracování knihovních fondů, regionální oddělení, oddělení periodik, bibliograficko-informační služba, hudební oddělení, přednáškový sál, internet, mvs – Lidická 1
 3. oddělení historických fondů : Zlatá Koruna č.1
 4. půjčovny a informační služby, internet:
 5. Čtyři Dvory, J. Opletala
 6. Rožnov, Lidická 240
 7. Suché Vrbné, Železničářská 12
 8. Vltava, Jizerská 4
zpět na seznam


Příloha III.

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích

I. Pojmy zákona 101/2000Sb

Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů ať k němu dochází automatizovaně, či jinými prostředky.

Osobní údaj
Jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. (V knihovně je subjektem údajů zaměstnanec nebo uživatel služeb knihovny /čtenář/). Zveřejněným osobním údajem – osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.


Subjekt údajů
se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho nebo více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. Subjektem údajů je fyzická osoba k níž se osobní údaje vztahují.


Zpracováním osobních údajů
se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji a to automatizované, nebo jinými prostředky.


Likvidací osobních údajů
fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.


Správcem
je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

II. Práva a povinnosti

 1. účel zpracovávání osobních údajů:
  v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen knihovna) jsou osobní údaje zpracovávány:
  1. pro účely vedení osobní agendy zaměstnanců
  2. pro účely evidence uživatelů služeb (registrovaných čtenářů) knihovny
 2. prostředky a způsob zpracování osobních údajů:
  1. osobní údaje uvedené pod písmenem a) této směrnice jsou v knihovně získávány na základě písemného prohlášení zaměstnance knihovny a jsou uloženy v papírové i elektronické podobě,
  2. osobní údaje získávané pod písmenem b) této směrnice jsou získávány na základě dobrovolného rozhodnutí občana a po vyplnění a vlastnoručním podepsání papírové přihlášky a jsou uloženy v papírové i elektronické podobě
 3. zpracovávání pravdivých a přesných osobních údajů:
  1. osobní údaje zpracovávané pod písmenem a) této směrnice vycházejí ve svém rozsahu i obsahu ze zvláštních zákonu České republiky, (např. Zákoník práce apod.). Ověřování správnosti a pravdivosti shromaždovaných údajů se provádí podle předepsaných právních dokumentu uváděných v zákonech České republiky (rodný list, oddací list, občanský průkaz, rozhodnutí soudu, doklad o získání určitého stupně vzdělání, doklady potřebné pro výpočet daní apod.)
  2. osobní údaje zpracovávané pod písmenem b) této směrnice jsou ověřovány při vstupu podle veřejné listiny, dokládající usazenost na území České republiky nebo EU. Má-li subjekt údajů námitku k některému z již uvedených údajů, opraví neprodleně v písemné i elektronické formě knihovník nepravdivý údaj, a to až po ověření jeho pravosti v předložené veřejné listině. Odmítne-li žadatel o čtenářský průkaz uvést jakýkoliv údaj potřebný k jeho zaevidování za čtenáře knihovny a proto požadovaný knihovnou na přihlášce, nemůže být zařazen mezi registrované čtenáře knihovny a jeho přihláška se nezařazuje ani do písemné, ani do elektro-nické evidence uživatelů služeb a žadateli není vydána čtenářská legitimace (viz. Knihovní řád). V evidenci uživatelů služeb knihovny a to jak písemné tak i elektronické nejsou vedeny žádné osobní údaje neuveřejněné ve veřejné listině, dokládající usazenost na území České republiky nebo EU.
 4. shromažďované osobní údaje:
  1. osobní údaje shromaždované podle písmene a) této směrnice jsou pouze v tom rozsahu, jaký stanovují příslušné zvláštní zákony České republiky týkající se evidence zaměstnanců;
  2. osobní údaje shromaždované podle písmene b) této směrnice jsou pouze tyto: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození. (viz příloha I. této směrnice) Pro statistické účely může uživatel též poskytnout další anonymní informace (student střední školy, student vysoké školy, student Jihočeské univerzity, důchodce, nezaměstnaný apod.)
 5. uchovávání osobních údajů:
  1. osobní údaje shromaždované podle písmene a) této směrnice jsou uloženy v papírové formě v kartotéce v osobním oddělení a v elektronické formě na počítači, který není zapojen do sítě a to na dobu nezbytně nutnou, kterou zaměstnavateli ukládají zvláštní zákony. V případe ukončení pracovního poměru zaměstnance je s osobními údaji nakládáno dle zvláštních zákonu /např. archivní zákon apod./
  2. osobní údaje shromaždované podle písmene b) této směrnice jsou uchovávány a je s nimi pracováno po dobu dohodnutou s registrovaným čtenářem knihovny. U registrovaného čtenáře to je minimálně 12 měsíců po vyplnění a podepsání přihlášky a zaplacení finanční úhrady za registraci (viz. Knihovní řád – ceník). Po této době, pokud uživatel svoji registraci v seznamu čtenářů neobnoví (nebude zaplacen registrační poplatek na další 12ti měsíční období), jsou jeho údaje (pokud nemá vůči knihovně žádné závazky) vymazány z elektronického katalogu a jeho písemná přihláška je v nejbližší možné době předána pracovnici odpovědné za vedení archivu knihovny ke skartaci. O skartaci se žádá Státní oblastní archiv v Třeboni a po jeho souhlasu je skartace provedena. V elektronickém katalogu knihovny nezůstávají po odevzdání výpůjček u osobních údajů registrovaného čtenáře žádné další údaje zjistitelné jednoduchou manipulací.
 6. soulad zpracovávání osobních údajů s účelem:
  1. osobní údaje zpracovávané v souladu s písmenem a) této směrnice jsou zpracovávané pouze pro pracovně-právní účely a za tuto skutečnost odpovídá vedoucí osobního oddělení.
  2. osobní údaje zpracovávané pod písmenem b) této směrnice jsou určeny pouze pro možnost výpůjčky informačního dokumentu zájemci, který uzavírá s knihovnou podepsáním přihlášky smlouvu o výpůjčce podle Občanského zákoníku. Za tuto skutečnost odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci knihovny podle úrovně svého zařazení.
 7. otevřené shromažďování osobních údajů:
  1. osobní údaje shromaždované podle písmene a) této směrnice jsou získávány pouze se souhlasem subjektu údajů, který chce být, nebo je zaměstnancem knihovny na základě pracovní smlouvy.
  2. shromaždování osobních údajů od subjektu údajů uvedených pod písmenem b) této směrnice je popsáno v Knihovním řádu. Ten je přístupný ve všech půjčovnách knihovny a na internetové stránce knihovny (www.cbvk.cz). Také knihovník, který přijímá subjekt údajů za čtenáře a uživatele služeb knihovny, ho stručně seznámí před vyplněním přihlášky s jeho právy a povinnostmi a umožní mu přečíst si Knihovní řád.
 8. sdružování osobních údajů:
  1. osobní údaje zpracovávané podle písmena a) této směrnice se nevyužívají k jiným, než k úkonům uloženým zvláštními zákony České republiky a nesdružují se při zpracovávání osobních dat se žádnými jinými informacemi.
  2. osobní údaje zpracovávané podle písmene b) této směrnice se sdružují s informací o vypůjčeném informačním dokumentu a to pouze na dobu trvání registrace čtenáře v knihovně.
 9. souhlas subjektu údajů:
  1. knihovna získává pro zpracovávání osobních údajů podle písmene a) této směrnice souhlas od subjektu údajů při podpisu pracovní smlouvy a podpisem dalších tiskopisu požadovaných zvláštními zákony České republiky Za odvolání souhlasu se považuje písemné ukončení pracovního poměru jak ze strany subjektu údajů, tak ze strany Jihočeské vědecké knihovny a vypořádání všech pracovně právních vztahů.
  2. knihovna požaduje pro zpracování osobních údajů pod písmenem b) této směrnice písemný souhlas od subjektu údajů, nebo jeho právního zástupce při požadavku subjektu údajů o registraci v knihovně. Souhlas je vyjádřen vlastnoručním podpisem subjektu údajů na papírové přihlášce, která obsahuje tento text:
  3. "Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly v knihovně používány v písemné a automatizované databázi uživatelů knihovny po dobu mého členství v knihovně. Tyto údaje budou používány pouze pro účely, které jsou knihovně uloženy jejím statutem a se kterými jsem se seznámil (a) v Knihovním řádu knihovny v Českých Budějovicích. V případe zrušení, či ukončení mého členství a ukončení vypořádání všech závazků, které z tohoto členství vyplynuly, budou osobní údaje z automatizované databáze vymazány a písemná databáze převedena do archivu a skartována dle spisového řádu knihovny."
 10. zpracování osobních údajů na základe zvláštního zákona:
  na základě zvláštního zákona je vedena osobní agenda žadatelů o zaměstnání a zaměstnanců Jihočeské vědecké knihovny. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s těmito údaji, jsou zavázáni mlčenlivostí o všech údajích, které se týkají subjektu údajů a bez jejich souhlasu nesmějí osobní údaje subjektu údajů poskytovat jiným osobám či institucím, pokud tak nenařizuje zvláštní zákon. Pro účely statistické a vědecké jsou všechny osobní údaje anonymizovány. Osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy v uzamykatelných skříních v zamčené místnosti, do které mají přístup pouze pracovníci osobního oddělení. Údaje uložené v elektronické databázi jsou pouze v jednom počítači, který není síťově propojen s jinými počítači či servery a záložní kopie jsou ukládány v trezoru mimo budovu.

III. Citlivé údaje

 • citlivé údaje zpracovávané podle bodu a) této směrnice jsou zpracovávány vždy se souhlasem subjektu údajů a podle platných zvláštních zákonu.
 • citlivé údaje o dalších subjektech údajů zpracovávané podle bodu b) této směrnice Jihočeská vědecká knihovna nezjišťuje ani nezpracovává.

IV. Újma na právech subjektů údajů

 • při zpracovávání osobních dat podle písmene a) b) této směrnice musí všichni zainteresovaní zaměstnanci knihovny dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na zachování lidské důstojnosti a nesmějí nepožadovat na subjektu údajů žádné informace, které by mohly zasáhnout do soukromého a osobního života subjektu údajů.

V. Informace správce subjektu údajů

 • subjekt údajů podle písmene a) této směrnice je informován o rozsahu, nutnosti a správě jeho osobních údajů a též o přístupu k jeho osobním údajům při vstupu do zaměstnání. Při jakýchkoliv změnách je subjekt údajů písemně informován v pracovním řádu, kolektivní smlouvě, příkazech ředitelky knihovny a na webové stránce knihovny.
 • subjekt údajů podle písmene b) této směrnice je informován o rozsahu, způsobu evidence a zrušení evidence osobních údajů v knihovním řádu při první žádosti o zaregistrování za čtenáře knihovny. Tento text je i veřejně přístupný na www.cbvk.cz. O rozsahu osobních údajů o něm vedených je registrovaný čtenář a uživatel služeb knihovny pravidelně a bezplatně informován při každé své další registraci, tj. minimálně vždy po 12 měsících.

VI. Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

 • svých právech a povinnostech jsou zaměstnanci Jihočeské vědecké knihovny informováni ve své pracovní náplni a písemně zavázáni k mlčenlivost a citlivosti při zjišťování a správě osobních údajů jednotlivých subjektu údajů.
 • evidence osobních údajů subjektu údajů pod písmenem b) této směrnice je vedena: v elektronické formě v jednom společném elektronickém katalogu s kódovanými přístupy jednotlivých odpovědných zaměstnanců. Přístup k osobním údajům subjektu údajů muže být i na žádost subjektu údajů zajištěn heslem které si nadefinuje subjekt údajů. Za správu osobních údajů v elektronické databázi je z hlediska zabezpečení zodpovědný správce sítě. a. v písemných kartotékách uložených v půjčovnách knihovny Na Sadech 27, na Lidické tř. 1, v pobočce Čtyři Dvory – J. Opletala, v pobočce Rožnov – Lidická 240, v pobočce Suché Vrbné – Železničářská 12 a v pobočce na sídlišti Vltava – Jizerská 218. Za správu a bezpečné uložení papírové kartotéky uživatelů služeb na pracovištích jsou zodpovědní vedoucí zaměstnanci těchto pracovišť. b. vedoucí pracovníci uvedených pracovišť jsou povinni průběžně přijímat a realizovat taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů, kdy je vedoucí pracovník zodpovědný za zajištění likvidace osobních údajů a za jejich vymazání z elektronické databáze, jakmile pomine jejich účel, nebo na základě písemné žádosti subjektu údajů.

VII. Ochrana práv subjektu údajů

pokud subjekt údajů uvedený v této směrnici pod písmeny této směrnice a) b) zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny má právo
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních dat s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
 • požadovat, aby se knihovna zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění
 • požadovat, aby knihovna provedla opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné

VIII. Náprava nemajetkové újmy

v případě, že subjekt údajů uvedený pod písmeny a) b) této směrnice má důkazy o tom, že Jihočeská vědecká knihovna porušila uložené povinnosti podle zákona 101/2000Sb., má právo
 • požádat, aby se odpovědný pracovník knihovny zdržel takového jednání, aby byl odstraněn takto vzniklý stav či poskytnuta na náklady knihovny omluva nebo jiné zadostiučinění
 • aby knihovna zlikvidovala osobní údaje, které neoprávněné zpracovává
 • aby knihovna zaplatila peněžitou náhradu újmy, která vznikla porušením jeho práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či práva na ochranu jména
knihovna pak postupuje k odpovědnému pracovníkovi, který porušil uložené povinnosti vůči subjektu údajů podle zákoníku práce

knihovna se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že porušení předpisu nezavinil její zaměstnanec. Přesto však muže subjekt údajů požadovat, aby se knihovna zdržela jednání porušující stanovené povinnosti, odstranila stav z takového jednání vzniklý a zlikvidovala osobní údaje, které neoprávněné zpracovává.

IX. Likvidace osobních údajů

 • osobní údaje shromaždované podle písmene a) této vyhlášky jsou likvidovány podle zvláštních zákonů.
 • osobní údaje shromaždované podle písmene b) této vyhlášky jsou likvidované ihned jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, to znamená, jakmile uživatel služeb knihovny písemně požádá o zrušení své registrace po vyřízení všech svých povinností vůči knihovně, nebo pokud nezaplatí do 6 měsíců po uplynutí lhůty registrační poplatek a není proti němu veden výkon rozhodnutí.
 • likvidace všech osobních údajů probíhá podle platných zákonů o archivnictví.

X. Oznamovací povinnost

knihovna splnila v zákonem určené lhůtě oznamovací povinnost o zpracování osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů zaregistroval oznámení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích dne 12.12.2000 pod registračním číslem: 00000004/001 pro účely zpracování osobních dat : v rámci souhlasu subjektu údajů a nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.


V Českých Budějovicích dne 29.12.2014

Mgr. Ivo Kareš
ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých BudějovicíchPříloha I. ke směrnici 25

Text přihlášky čtenáře Jihočeské vědecké knihovny

Přihláška


zpět na seznamPoslední změna stránky: 12.09.2016 v 15.44      

TOPlist