Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Informační zdroje JVK  >  Rešerše

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Václav Ambrož
   narozen23.09. 1892  (125 let)
Karel Hoffmeister
   zemřel23.09. 1952  (65 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Rešerše


Bibliografická rešerše ...

je soupis záznamů dokumentů (knih, článků, titulů periodik,elektronických zdrojů atd.) které jsou vybrány podle obsahových nebo formálních hledisek zadaných v rešeršním dotazu.

Kontakt

Oddělení bibliograficko-informačních služeb a studoven
tel: + 420 386 111 217,

Termíny zpracování

dle dohody, nejpozději do 1 měsíce od data zadání.

Ceník

viz náš ceník

Soupis zpracovaných rešerší

[2008], [2009], [2010], [2011], [2012], [2013], [2014], [2015], [2016]Rešerše 2016

 • Využití nízkoindukční magnetoterapie u artrózy kyčelního kloubu
 • Množství přijímané soli ve stravě u vybraných dospělých jedinců a vliv na krevní tlak
 • Mitochondriální encefalopatie, vzácná onemocnění mitochondriální kardio(myo)encefalopatie
 • Systém vzdělávání manažerů v cestovních agenturách
 • Dítě v rodině Svědků Jehovových
 • Mezigenerační výchova, mezigenerační vzdělávání, prarodiče jako výchovný vzor
 • Přístup učitelek v soukromých MŠ. Vzdělání učitelek v soukromých MŠ
 • Výuka algoritmizace Easy Loga na 1.stupni ZŠ
 • Uplatnění absolventů sociální práce ve veřejné správě (veřejnosprávní sektor, soukromý sektor)
 • Příjem soli u pětiletých dětí a vliv soli na jejich krevní tlak
 • Ošetřování těžce zraněného v obtížných podmínkách
 • Cystická fibróza, mukoviscidóza
 • Možnosti fyzioterapie a problematika plochonoží u dětí staršího školního věku
 • Moderní gymnastika a její vliv na posturu těla v rámci hypermobility u dívek
 • Systém předškolního vzdělávání ve Španělsku
 • Specifika práce sestry v centru infuzní terapie
 • Živé koutky ve školách na 1. stupni ZŠ, experimentální výuka, zookoutky
 • Daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň ze závislé činnosti
 • Zaměstnanecké výhody z hlediska účetnictví a z hlediska daňového systému
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních uměleckých škol
 • Analýza vývoje vztahů mezi Jihočeským krajem a Čínou od roku 2004 do současnosti
 • Autostimulace/masturbace dětí předškolního věku
 • Evaluace edukační činnosti sester u pacientů s tracheostomií
 • Nutriční péče na dětských klinikách a nemocničních zařízeních
 • Insolvenční řízení – dlužník, věřitel, oddlužení, insolvenční správce, konkurs
 • Firemní vzdělávání zaměstnanců – cíle
 • Zřízení soukromé mateřské školy - legislativa, dotace, příspěvky, hygienické a jiné normy
 • Úskalí života rodin s dětmi dlouhodobě setrvávajících na ubytovnách
 • Práva rodiče - úprava styku rodiče s dítětem, povinnosti rodiče, příbuzné osoby
 • Prožívání proměny role pečovatele v příbuzenské pěstounské péči – změna sociální rolí, konflikt
 • Využívání odborné literatury rodiči při výchově předškolních dětí
 • Motivace vrcholových manažerů v rodinné firmě
 • Recruitment ve firmě – moderní metody náboru, assessment centrum
 • Rodinné prostředí dítěte mladšího školního věku – neúplná rodina, ztráta rodiče – učitel
 • Požadavky zaměstnavatelů na absolventy sociálních oborů pro výkon sociálních pracovníků
 • Ošetřovatelská péče o ženu s karcinomem prsu
 • Rozdíly při výkonu pěstounské péče osobou v evidenci a osobou pečující
 • Případová studie malotřídní základní školy – pojetí současné školy, kompetence učitelek
 • Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitelek
 • Genderová struktura na trhu práce v kontextu České republiky
 • Péče o pacienta se schizofrenií z pohledu sester (zdravotnické prostředí) a rodiny
 • Spokojenost pacientů se službami praktických lékařů pro dospělé
 • Výživa v těhotenství
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním kůže
 • Kulturistika – steroidy, růstový hormon, testosteron, peptidy
 • Diagnóza a defektivita – vztah zdravotního stavu společnosti a jedince s postižením v současnosti a před rokem 1989
 • Termická poranění u dítěte v přednemocniční neodkladné péči
 • Plicní embolie v přednemocniční péči
 • Úroveň životního stylu záchranáře – výživová pyramida, složky výživy, stres, relaxace
 • Integrace zdravotně postižených dětí v zájmovém vzdělávání - školní družiny, školní kluby
 • Připravenost zdravotnické záchranné služby na ošetřování pacientů kontaminovaných radiologickým agens
 • Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižení v českobudějovickém regionu
 • Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v Jihočeském kraji
 • Nutriční stav a přijem potravy seniorů žijících doma
 • Dieta po bariatrických operacích
 • Péče o zdraví zaměstnanců policie a možnosti sestry v jejich výchově ke zdraví
 • Invazivní monitorace, invazivní zajištění pacienta (ARO, JIP, urgentní příjem)
 • Prevence rizikového chování dětí na 1. stupni ZŠ
 • Způsoby řešení kázeňských problémů začínajícím učitelem na 1. stupni ZŠ
 • Jak vnímají sociální pracovníci utrpení, osudy svých klientů – ovlivnění osobních předpokladů pro výkon práce
 • Penzijní fondy v ČR a jejich efektivnost
 • Role sestry v rozvoji soběstačnosti geriatrického pacienta
 • Analýza stavu prezentace obcí na internetu a schopnost jejich elektronické komunikace
 • Vlhké hojení ran v konfrontaci s klasickou metodou převazů ran
 • Specifika ošetřovatelské péče na psychiatrickém oddělení se závislými klienty
 • Příjem bílkovin u kojenců
 • Příjem soli u kojenců
 • Setra v hospicové péči
 • Problematika ošetřovatelské péče o „nechtěného pacienta“
 • Specifika práce sestry na transfúzním oddělení
 • Integrace imigrantů do české společnosti – imigranti jako úspěšní podnikatelé
 • Postoj pojištěnců k preventivním programům nabízených VZP
 • Hodnocení marketingové komunikace Jihočeského muzea v Českých Budějovicích zaměřené na novou expozici
 • KP Pietní místo Lety – článková bibliografie
 • Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči
 • Kritéria pro rozhodování rodičů předškolních dětí při výběru ZŠ při pokračování v alternativním vzdělávání – waldorfská škola
 • Integrace autistického dítěte v MŠ
 • Vnímání autority u pedagogů 1. stupně ZŠ
 • Téma holocaustu v knihách pro děti a mládež
 • Současná úroveň výzkumů determinant zdraví u imigrantů v ČR a v Evropě
 • Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad
 • Integrace dětí vychovávaných mimo rodinu do společnosti
 • Diagnostika palivové soustavy s přímým vstřikováním benzínu
 • Psychická kondice u učitelů v pedagogické praxi – psychohygiena, zvládání stresu
 • Zřízení dětské skupiny – hygienické normy, legislativa
 • Jaká byla generace mých prarodičů? Časopis Mladý svět v éře Beatles
 • Rozvoj sociálních dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
 • Specifika ošetřovatelské péče o děti s meningokokovou infekcí


Rešerše 2015

 • Psychická manipulace v mezilidských vztazích, obrana před psychickou manipulací
 • Ústavní péče jako jedna z forem péče o děti, které nemohou pobývat v rodině – dětské domovy, Klokánky
 • Prevence kriminality - moderní trendy
 • Fenomén amatérské umělecké tvorby – výtvarné kroužky, kurzy, internetové blogy
 • Mozaika – techniky, historie, tvorba, materiály, typy
 • Blast syndrom, polytraumata způsobená výbuchem, krizový management
 • Canisterapie
 • Gender a pedagogická komunikace, dovednosti učitele, výzkum
 • Popis ekonomických systémů ve světě – zvykový, tradiční, příkazový, tržní. Popis plánovacího a tržního systému v ČR
 • Zadluženost seniorů jako sociální problém
 • Analýza public relation strategie konkrétního podniku ve vybraném médiu
 • Pověsti o Jakubovi Krčínovi
 • Tchechisch und Deutsch im Kontakt – germanismy v češtině
 • Využití NIC a NOC klasifikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 • Právní úprava registrovaného partnerství v zemích Evropské unie
 • Chronické onemocnění dětí, onkologické onemocnění dětí - komunikace sestry s dětským pacientem
 • Individuální plánování v domovech pro seniory – formalita nebo pomoc?
 • Specifika ošetřovatelské péče u příslušníků Církve adventistů sedmého dne
 • Ivan Martin Jirous – bibliografie
 • Ekonomická a situační analýza hotelu – marketingová strategie
 • Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s akutní pankreatitidou
 • Naplněnost školní třídy z pohledu zřizovatele a vedení školy
 • Léčitelství, alternativní medicína, využití bylin v léčbě
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v okrese České Budějovice
 • Sportovní aktivity dětí v předškolním věku, vrcholový a rekreační sport, dopady sportovní aktivity na fyzický a psychický vývoj dítěte
 • PPP (public private partnership) projekty, outsourcing ve veřejné správě, financování projektů
 • Vliv původní kultury Romů na jejich současný život ve společnosti
 • Aplikace výchovných přístupů v dětském domově se školou
 • Sportovní volnočasové aktivity osob s tělesným postižením
 • Úloha nestátních neziskových organizací v možnosti péče o rodiny dětí se spinální muskulární atrofií
 • Specializační vzdělávání perioperačních sester
 • Nutriční prevence a léčba dekubitů seniorů
 • Informovanost personálu poskytovatelů sociálních služeb o mimořádné události
 • Plicní léčebny, náročnost ošetřovatelské péče v plicních léčebnách
 • Rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností u žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání
 • Leksellův gama nůž
 • ITP – idiopatická trombocytopenická purpura, patogeneze, trombopoetin
 • Národnostní problematika a česko-německé vztahy v literárním a publicistickém díle K. Klostermanna
 • Výchova dítěte v problémové rodině
 • Odvykání kouření, cigarety, elektronické cigarety, nikotin, aspekty ovlivňující kouření
 • Motivace mladých lidí k navštěvování salesiánského střediska dětí a mládeže v Č. Budějovicích
 • Iva Procházková – bibliografie
 • Dědická smlouva podle nového Očanského zákoníku, její vývoj
 • Mateřství v dospívání jako příčina změn sociálních vztahů
 • Možnosti a význam výuky výtvarné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání
 • Josef Němec – box
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, reedukační pomůcky
 • Syndrom spánkové apnoe, léčba CPAP, přístrojové vybavení
 • Chráněné bydlení České Budějovice
 • Supervize v sociální práci – nástroj ovlivňující profesní a osobnostní rozvoj zaměstnanců
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím České Budějovice
 • Tvorba didaktických materiálů pro výuku, výukové pomůcky, didaktické postupy pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ
 • Sfumato – metody čtení na 1. stupni ZŠ
 • Nadané děti – jazyková výuka
 • Názor sociálních pracovníků na dobrovolně bezdětná partnerství
 • Hodnoty a postoje reprezentantů současných subkultur – motorkáři, tramping, skate
 • Jóga a její možnosti ve fyzioterapii, vliv na rozsahy páteře
 • Vliv nefunkční plosky nohy na posturu těla osob s nesadavým typem pracovního zařazení
 • Systém výživy kojenců s důrazem na zařazování lepku do stravy
 • Ošetřování žilních portů – periferní žilní porty, centrální žilní porty
 • Možnosti prevence ortopedických vad nohy u dětí předškolního věku
 • Obstipace – vláknina, pektiny, celulóza, chitin, agar, lignin
 • Zdravotní a psychosociální dopady na seniora po ztrátě životního partnera žijícího v domově seniorů
 • Odborné a osobnostní kompetence vychovatele ve školní družině
 • Celiakie – realita v restauračních zařízeních
 • Význam a možnosti polohování v terapii u pacientů po cévní mozkové příhodě
 • Autismus a zooterapie
 • Výhody a nevýhody tradičních a inovativních výukových metod
 • Edukační prostředí školní třídy, školní zátěž, kázeň
 • Hipoterapie u dětí s kombinovanými vadami
 • Edukační činnost sestry u stomického pacienta
 • Asistent pedagoga – profese, kvalifikační předpoklady, legislativa
 • Pěstounská péče v České republice – vývoj, současnost
 • Média a edukační působení na mládež
 • Plavecká výuka předškolních dětí
 • Spolupráce školy a rodiny, sociálně nežádoucí jevy


Rešerše 2014

 • Aktivizační stimulace s prvky tréninku paměti u zrakově postižených osob
 • Změny psychiky v období dětství a raného mládí - vlivy
 • Spolupráce rodičů v mateřské škole
 • Princip solidarity v sociální politice vládní koalice 2010 – 2013
 • Kulturní život české menšiny na Českokrumlovsku v letech 1918 – 1939, činnost spolků a kulturních sdružení
 • Aktivizační koncepty v péči o seniory v ČR
 • Jan Drda – pohádky, pohádkové motivy v jeho tvorbě
 • Člen u vlastních jmen osob v italštině – užití, význam
 • Novela exekučního řádu, dopady exekučního řízení, sociální situace dlužníků
 • Úrazy očí – prevence, edukace, rizikové faktory
 • Odpovědnost zaměstnavatele podle ZP, odškodňování pracovního úrazu, bezpečnost práce
 • Filmová adaptace dětské knihy, interpretace, animace, dětská literatura
 • Korespondence textu a ilustrace v dětské literatuře, východiska dětské ilustrace
 • Grafická motorika předškolních dětí a její rozvoj před vstupem do školy
 • Osvojování cizího jazyka dítětem (MŠ, ZŠ)
 • Ladislav Klíma - recepce literárního díla
 • Matematika pro žáky se speciálními výukovými potřebami
 • Jan Pravoslav Koubek – bibliografie
 • Indické motivy v českých pohádkách
 • Hokejové centrum Pouzar a jeho funkce v prevenci delikvence mládeže
 • Práva a povinnosti pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění ČR - informovaný souhlas
 • Výběr lékaře, kontrola poskytnuté zdravotní péče
 • Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích
 • Klima školní třídy – 2.stupeň ZŠ
 • Historie vojenské zdravotní sestry
 • Imigranti, integrace imigrantů, etnické menšiny adjustační problémy imigrantů
 • Víra ve spravedlivý svět u generačně odlišných osob
 • Vzdělávání úředníků
 • Připravenost MŠ na inkluzívní vzdělávání dětí se zrakovým postižením
 • Edukace klientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, motivační rozhovor
 • Edukace dětí v nemocnici před operací na ORL, sestra edukátorka, dítě a operace
 • Investování na kapitálovém trhu s cílem vytvoření finanční rezervy na zajištění důchodového věku
 • Možnosti učitele v prevenci syndromu CAN
 • Metodik školní prevence a jeho role na ZŠ, výchovný poradce, sociálně patologické jevy
 • Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra – 1. stupeň ZŠ
 • Nové trendy a technologie v cestovním ruchu – přínosy pro český venkov
 • Poskytnutí odborné péče u traumat motorkářů v přednemocniční neodkladné péči
 • Perioperační péče, zátěž perioperačních sester věková struktura sester na operačním sále, novinky v perioperační péči
 • Role etopeda v dětském domově se školou
 • Italský neorealismus – válka v dílech spisovatele Calvina
 • Kombinované postižení, základní škola speciální, předškolní věk, předškolní vzdělávání
 • Intoxikace methanolem
 • Užívání návykových látek seniory,závislosti starší populace, marihuana, nikotin, alkohol
 • Speciální pedagog, dobrovolnictví, neziskové oranizace, studenti speciální pedagogiky a jejich dobrovolnické aktivity (jihočeský kraj)
 • Postoje rodičů a žáků k záškoláctví, sociálně patologické jevy, klima školy
 • Střední zdravotnický pracovník ve vztahu k odbornému dohledu na zdravotnické záchranné službě
 • Výživa pacientů na geriatrickém oddělení
 • Používané učebnice občanské výchovy a společenských věd od r.1989
 • Pomoc dětem v krizové situaci prostřednictvím Fondu ohrožených dětí
 • Návrh pracovního sešitu zaměřeného na pravopisné jevy – 2. stupeň ZŠ
 • Dům u Černé Matky Boží v Praze, česká kubistická architektura, architekti kubismu
 • Crohnova choroba u dětí podstupujích biologickou léčbu
 • Funkční poruchy ve fyzioterapii, funkční potuchy pohybového systému, pánevní dno, kinezioterapie v těhotenství a šestinedělí, porod
 • Vymezení jádra a periferie evropského automobilového průmyslu
 • Výživa u onkologicky léčených dětí a dospívajících
 • Výživa, jídelníček u nemocných s ulcerózní kolitidou
 • Crohnova choroba u dětí, ošetřovatelství, rodina dítěte, psychika dítěte, problematika péče
 • Leváctví, lateralita leváctví a praváctví, mozkové hemisféry
 • Kloubní hypermobilita – charakteristika, rozdělení, vyšetřovací testy, terapie
 • Eutanazie – společenský problém, situace v zahraničí
 • Okolnosti napadání záchranářů, způsoby obrany, legislativa
 • Typologie formálních chyb při překladu znakového jazyka (BSL, ASL)
 • Bezpečnostní politika a bezpečnostní věda
 • Ludvík Aškenazy – personální bibliografie
 • E. A. Poe – Havran, překlady do češtiny
 • Náhradní rodinná péče
 • Sociologie volného času
 • Zajištění péče o novorozence s vývojovým rizikem po propuštění z lůžkové péče
 • Vyšetřování chlamydií v urogenitální traktu
 • Hypotermie v praxi zdravotnického záchranáře
 • Detekce fytopatogenní karanténní bakterie Erwinia Amylovora metodou LAMP
 • Výuka angličtiny v 1. ročníku ZŠ, raná výuka cizího jazyka
 • Vězeňství, výkon vazby, výkon trestu
 • Ergonomie sedu, sed u PC, krční páteř, sedavé zaměstnání
 • Medicína katastrof
 • Historie monitorace srdeční činnosti, historie kardiologie
 • Karel Pokorný – sochař, dílo
 • Volnočasové aktivity, domovy seniorů, kvalita života
 • Očkování – postoje veřejnosti
 • Projektové vyučování, vyučovací metody
 • Enviromentální výchova na 1. stupni ZŠ
 • Osteoporóza – prevence, léčba
 • Dobrovolnictví – studenti
 • Markéta Pilátová – bibliografie
 • Fond ohrožených dětí, Klokánek
 • Finanční gramotnost seniorů
 • Enterální a parenterální výživa
 • Klima třídy, klima školy, výchovné poradenství
 • Inkluzívní vzdělávání, role pedagogického asistenta
 • Haruki Murakami – bibliografie
 • Moderní trendy prevence kriminality


Rešerše 2013

 • Bezpečnostní dveře
 • Logopedická prevence u dětí před dokončením řečového vývoje
 • Klíčové faktory ovlivňující vztah handicapovaných osob ke sportu
 • Pobyt dětí a matek v azylovém domě
 • Školní zralost , testy školní zralosti
 • Svátky a tradice v současné rodině s předškolními dětmi
 • Děti ve věznici, odsouzené matky s dětmi ve věznici
 • Dítě z rozvedené rodiny, nevlastní rodina, nevlastní sourozenci, nevlastní rodiče
 • Lymfodrenáže
 • Laboratorní diagnostika Helicobacter pylori
 • Zadlužení domácností ČR – struktura, vývoj finančních prostředků
 • Cizí jazyk v mateřské škole, výuka češtiny v rakouských mateřských školách, metody výuky
 • Porozumění jazyka mladých lidí starou generací a naopak
 • Prezentace mateřských škol na veřejnosti, mimoškolní akce MŠ, finanční podpora akcí MŠ
 • Osobnostní pojetí dítěte v kontextu osobnostně orientované výchovy v MŠ
 • Cvičení na labilních plochách, hluboký stabilizační systém, hluboké svalstvo
 • Počátek války o americkou nezávislost, bostonské pití čaje
 • Role sestry při ošetřování dětského pacienta s hemangiomem
 • Vzdělávání obyvatel jako faktor regionálního rozvoje
 • Diagnostika a terapie infekce Helicobacter pylori
 • Judith Williamsonová, Laura Mulvey, Erving Goffman
 • Šimon Bárta, českobudějovický biskup
 • Jihočeská lidová roubená architektura
 • Sociolingvistika
 • Kvalita života pacienta po amputaci končetiny
 • Kvalita života pacienta po katetrové ablaci
 • Daňová optimalizace skrze změnu právní formy firmy
 • Franz Kafka – o něm (knihy)
 • Cenová a mzdová strnulost
 • Spolupráce stomické sestry s multidisciplinárním týmem
 • Připravenost nemocnic na hospitalizaci surdopedického dětského pacienta
 • Přírodní zahrada jako venkovní učebna MŠ
 • Železniční doprava v Japonsku
 • Management celiakie
 • Management skoliózy u dětí
 • Tradice pěstounské péče v českých zemích
 • Historie instalatérství, druhy materiálů, použití, současnost řemesla
 • Nejčastější ošetřovatelské diagnózy v domovech pro seniory a možnosti jejich řešení
 • Postoje žen k domácímu porodu
 • Specifická alergenová imunoterapie
 • Životní styl pacienta s roztroušenou sklerózou
 • Zajištění dýchacích cest z pohledu sestry na jednotce intenzívní péče
 • Rodina – životní styl současné rodiny, výchova k hodnotám s využitím tradic
 • Struktura a obsah komponentů metodiky vyšetřování trestných činů
 • Nesezdané soužití, dítě v nesezdaném soužití – dopady
 • Šetření a výzkumy týkající se školní zralosti, školní připravenost předškolních dětí
 • Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů
 • Kolonizace Severní Ameriky
 • Keramické tvoření s dětmi – témata
 • Identifikace a eliminace rizik, které hrozí sestrám při výkonu profese
 • Trentino – Alto Adige, historický vývoj a místo v rámci současné Itálie
 • Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii
 • Afázie u dospělých a starších lidí
 • Význam práce sestry při zajišťování výživy u seniorů
 • Sociální role žáků na ZŠ
 • Vietnamská menšina v ČR, její religiozita a socializace, inkulturace
 • Příklonky, postavení příklonek ve větě, slovosled ve větách s infinitivem
 • Školní zralost při nástupu na ZŠ, testy zralosti
 • The Sims: herní simulace života, ve které jsou všichni vítězi
 • Diagnostika školní zralosti při vstupu do 1. třídy ZŠ
 • Strach jako negativní emoce, psychická zátěž – v souvislosti s omezením na svobodě, kriminální jednání
 • Páni z rodu Kolowrat
 • Markéta Pilátová – články
 • Eutanázie – názory odborníků a osobností
 • E.A Poe : Havran - překlady do češtiny
 • Analýza a postavení společnosti ČEZ na českém trhu
 • Vodní turistika jako doplněk výuky na středních a základních školách
 • Dezinfekce z pohledu sestry (nemocnice, ordinace)
 • Podoby publicistického stylu ve školních časopisech
 • Horor jako žánr, hororové prvky v české literatuře 20.století
 • Zvláštnosti trestního řízení ve věcech mladistvých pachatelů
 • Finanční gramotnost seniorů
 • Jungmannův překlad Miltonova Ztraceného ráje


Rešerše 2012

 • Comenia script a výuka prvopočátečního psaní (Radana Lencová)
 • Čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ, výuka čtení
 • Kompetence zdravotnického záchranáře v ČR
 • Lymfedém, manuální lymfodrenáž, bandážování, otoky
 • Zákaz diskriminace v právu ČR, srovnání s jinými státy
 • Parkinsonova nemoc, fyzioterapie, terapie pohybem, kinezioterapie
 • Informovanost pedagogů MŠ o rodině
 • Dětská mozková obrna, vývoj dítěte, reflexní lokomoce, Vojtova terapie
 • Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče
 • Univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů
 • Celiakie, informovanost a zkušenosti laické veřejnosti s potravinovou alergií
 • Poruchy chování u žáků na 2. stupni ZŠ, šikana, záškoláctví
 • Řízení nákladů na ortopedicko-traumatologickém oddělení
 • Zaměstnanost v ČR z pohledu Strategie Evropa 2020, analýza zaměstnanosti členských států EU v porovnání s ČR
 • České gramatiky italštiny
 • Holocaust v české literatuře od roku 1989
 • Peritoneální dialýza, dialýza, onemocnění ledvin
 • Současná evropská sakrální architektura
 • Italské národní pohádky
 • Gestační diabetes mellitus, potřeby žen s tímto onemocněním, rizika neléčeného onemocnění
 • Psychorelaxační cvičení z východních zdravotních technik – relaxace, napětí, stres u dětí na 1. stupni ZŠ – jóda, reiki
 • Rudolf Urbanec - dirigent, kapelník
 • Německá kinematografie v období 1961 – 1989
 • Pedagogické aspekty výuky čtení v 1. ročníku ZŠ, diagnostika čtení, zaostávající čtenář, dyslektik
 • Výchova v rodině a její typy – demokratická, liberální, autokratická, volný čas dětí
 • Zdravotní pojištění, reforma zdravotnictví, financování zdravotnictví v ČR, srovnání – Německo, Rakousko, Francie
 • Zájmová činnost dětí jako součást výchovy ke zdraví
 • Kyberšikana
 • Mediální výchova, mediální gramotnost – ZŠ, gymnázia
 • Ekologická výchova, důležitost ekologického smýšlení u dětí a mládeže – MŠ, ZŠ
 • Zásady a principy zájmového vzdělávání při základních školách
 • Ruptura Achillovy šlachy – příčiny, léčba, rehabilitace
 • Vliv plochonoží na posturu dětí školního věku, fyzioterapie
 • Fyzioterapie u pacientů po zlomenině v oblasti hlezenního kloubu
 • Charitativní akce a společnost, nadace
 • Kvalita života studentů vysokých škol
 • Tomáš Halík – personální bibliografie, recenze
 • Tradiční a netradiční pojetí role zvířat v dětské literatuře a autorské pohádce
 • Prenatální psychologie
 • Specifika ošetřovatelské péče u pacienta po stomatochirurgickém výkonu, čelistní chirurgie
 • Motivační faktory sester na JIP
 • Specifika ve výživě pacientů s chronickým onemocněním ledvin, dialyzovaných pacientů
 • Současná realizace kardiovaskulární resuscitace posádkami rychlé zdravotnické pomoci a součinnost s výjezdovými jednotkami rendez-vous
 • Způsoby a možnosti lidského poznávání v noetické trilogii Karla Čapka
 • Pracovní činnosti jako součást terapeuticko-formativních aktivit v dětských domovech
 • Terapeutické techniky a jejich užití u dětí s tělesným postižením
 • Šachy – od volnočasové aktivity k povinnému předmětu
 • Diabetes mellitus 2. typu v závislosti na zdravém životním stylu, edukace diabetika , role zdravotní sestry v prevenci
 • Pěstounská péče – motivace rodičů k pěstounské péči
 • Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí s autismem
 • Fyzioterapie u lidí s kompresivní zlomeninou bederních obratlů
 • Vliv fyzioterapie u syndromu tenisového lokte
 • Sociální práce v dějinách pastorace
 • Význam volného času pro kvalitu života osob s postižením zraku
 • Analýza výkonu sportujících dětí mladšího a staršího školního věku ve vybraných atletických disciplínách, dětská atletika, intervenční program
 • Kinezioterapie u strukturálních poruch dolních končetin
 • Krize maskulinity z pohledu dnešních sociologů
 • Speciálně pedagogická centra, hodnocení jejich spolupráce se školami
 • K obecným otázkám psycholingvistiky
 • Poranění páteře a míchy , transverzální míšní léze – fyzioterapie
 • Spinální muskulární atrofie – fyzioterapie, neuromuskulární deformity páteře, kompenzační pomůcky
 • Reflexní terapie plosky nohy při léčbě otoků dolních končetin
 • Totální endoprotéza kyčelního kloubu, komplikace, rehabilitace, fyzioterapie
 • Bioplynové stanice se zaměřením na výsledný produkt – digestát
 • Spotřebitelské úvěry a jejich dopady na sociální situaci dlužníků
 • Návrh manipulačního zařízení na koňské farmě, parametry budov, prostorové uspořádání, zabezpečení výběhů
 • Pedagogická dramaturgie a její kořeny v ostatních disciplínách
 • Včelařství – rojová nálada včel
 • Selektivní katalytické redukce Nox
 • Biodiverzita mokřadů
 • Vliv globálního oteplování na aljašské ledovce
 • Národní park Křivoklátsko
 • Psychologie ekonomického chování
 • Artefiletika
 • Specifika sociální péče o seniory
 • Křížové výpravy Přemysla Otakara II.
 • Pozitivní diskriminace
 • Leváctví, lateralita leváctví a praváctví, didaktika a metodika psaní
 • Výuka AJ v 1. ročníku ZŠ, výuka cizího jazyka na 1. stupni ZŠ
 • Sociální psychologie
 • Ergonomie sedu, sed u počítače, krční páteř


Rešerše 2011

 • Globalizace a její společenské a geografické důsledky.
 • Močová inkontinence žen.
 • Důsledky „železné opony“ pro vývoj příhraničních regionů.
 • Možnosti ohodnocování dobrovolníků v neziskových organizacích.
 • Předoperační péče, pooperační péče, pooperační komplikace, edukace.
 • Cvičení žen po porodu.
 • Biochemické zbraně, tendence rozvoje.
 • Využití rostlin k eliminaci xenobiotik ze životního prostředí (fytoremediace, bioremediace, hyperakumulátory)
 • Medializace prevence zdravotních a zdravotně sociálních problémů v nejvýznamnějších českých denících a jejich internetových podobách.
 • Chemické složení rostlin - užitkové rostliny.
 • Povinnosti pacientů a zdravotnických zařízení v ochraně veřejného zdraví (povinné očkování proti přenosným nemocem, závodní preventivní péče, mlčenlivost zdravotnických zařízení, ochrana osobních práv atd.)
 • Bezpečnost potravin v prvovýrobě drůbeže, zoohygiena v prvovýrobě drůbeže, systém zajištění bezpečnosti potravin – mezinárodní standard GLOBALGAP
 • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, úkoly managementu lidských zdrojů, odhad budoucích potřeb lidských zdrojů, homeworking, výzkum a strategický management lidských zdrojů, profesní vzdělávání, e-learning.
 • Odměňování pracovníků, rozdíl mezi mzdou a platem, mzdový systém podniku, vývoj odměňování v ČR a zahraničí, porovnání mezd v ČR a EU, zaměstnanecké benefity.
 • Světová finanční krize ve třicátých letech 20. stol.
 • Sourozenecké konstelace, profesní a školní aspirace.
 • Ústava USA a právo – vývoj od války za nezávislost do současnosti.
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
 • Sluchové vady a sluchová postižení.
 • Ošetřovatelská péče u dětí s plastikou ušních boltců.
 • Role sestry v péči o pacienta se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • Domácí násilí u homosexuálních párů.
 • Ošetřovatelská péče u dětí s artroskopií kolenního kloubu.
 • Problematika kapilárního odběru krve na stanovení hladiny glykémie.
 • Přístup rodičů a sester z ordinací dětských lékařů k povinnému očkování dětí.
 • Jakostní znaky u syrového kravského mléka.
 • Reklama – sociální sítě a jejich využití – komunikační nástroje a jejich využití v oblasti služeb.
 • Mléko jako zdroj stopových prvků.
 • Edukační činnost zdravotní sestry u pacientů s epilepsií.
 • Péče o pacienta po bariatrické operaci.
 • Plánování a realizace vzdělávacího obsahu třídního vzdělávacího programu předškolní výchovy. (TVP PV)
 • Globalizace a chování firem v globálním prostředí, IBM, Lenovo – akvizice a fúze počítačových výrobců, akvizice počítačových firem,
 • statistiky prodeje, manažerské rozhodování).
 • Ošetřovatelská péče u kojenců a batolat s průjmovým onemocněním.
 • Volnočasové aktivity u seniorů v domově pro seniory jako prevence imobilizačního syndromu.
 • Ošetřovatelská péče o nemocné při aplikaci transfuze.
 • Životní styl a kvalita života u dlouhodobě dialyzovaného pacienta.
 • Geodetické práce v průběhu realizace nového stavebního objektu.
 • Analýza metod zobrazování terénního reliéfu.
 • Sexuální život před a po hysterektomii.
 • Závislost imobilních a nesoběstačných klientů na ošetřovatelském personálu.
 • Aspekty ošetřovatelské péče v dětské hematologii a jejich dopad na sestry.
 • Sekty v Českých Budějovicích – Svědkové Jehovovi, Adventisté 7. dne, Hare Kršna.
 • Jóga v denním životě.
 • Římské právo – omezování vlastnického práva, věcná břemena.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence s hyperbilirubinémií, fototerapie.
 • Hudba při pohřbech se zaměřením na katolické pohřby ve vlašimském vikariátu, praxe církevních pohřbů, hudba při křesťanských obřadech.
 • Metody regulace vytrvalých plevelů na orné půdě.
 • Hrad Vitějovice – Osule.
 • Vyhledávací a zjišťovací metody přítomnosti alkoholu v lidském organismu, alkoholtestry, analýza přítomnosti alkoholu.
 • Detekce návykových látek v silničním provozu.
 • Feminismus a problematika gender. (psychologie, sociologie)
 • Interní účetnictví, externí účetnictví, odpovědnost účetních, etika účetních, pojištění účetních.
 • Výchova předškolního dítěte k bezpečnému chování v dopravních situacích, dopravní výchova.
 • Ekologická – environmentální výchova, ekogramostnost, globální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji.
 • Specifika ošetřovatelské péče u dětí po operaci rozštěpu patra.
 • Úloha sestry při transrektální biopsii prostaty.
 • Ošetřovatelská péče o ženu s vícečetným těhotenstvím z pohledu žen.
 • Aktivní jizva, aktivní jizva jako model poruch měkkých tkání, terapie měkkých tkání, techniky ošetření jizev.
 • Revitalizace lesních porostů, revitalizace lužních lesů.
 • Vliv revitalizací na posílení ekologické stability.
 • Cirkadiánní typologie, biorytmus.
 • Aktuální literární výchova.
 • Temporomandibulární kloub, diskopatie čelistního kloubu, dislokace disku s repozicí, komplexní léčba, onemocnění TMK v souvislosti se svalovým onemocněním krční páteře.
 • Stolování a stravování v raném novověku.
 • Krizový management a havarijní plánování.
 • Mokřady jako ekosystémová služba.
 • Kvalita života venkovských obcí v chráněných územích.
 • Turismus na venkově.
 • Turismus v chráněných oblastech.
 • Comenia script, Radana Lencová – výuka prvopočátečního psaní.
 • Lymfedém, manuální lymfodrenáž, bandážování, otoky.
 • Zajištění péče o novorozence s vývojovým rizikem po propuštění z lůžkové péče. Neonatologie, centra vývojové péče, rodičovská péče o nedonošené děti.
 • Informovanost pedagogů mateřských škol o rodině. Komunikace, osobnost pedagoga, rodina.
 • Pozitivní diskriminace.
 • Leváctví, lateralita, leváctví a praváctví, mozkové hemisféry.


Rešerše 2010

 • Prevence úrazů v předškolním věku.
 • Kvalita života u pacientů s kontinentní a inkontinentní derivací moči.
 • Neuropsychologie, postkontuzní syndrom, organický psychosyndrom, neurorehabilitace.
 • Šikana.
 • Rehabilitace oběti mobbingu.
 • Podkarpatská Rus jako téma české literatury období první republiky (1918-1938).
 • Zaměstnávání odsouzených v ČR.
 • Individuální plánování v průběhu sociální služby v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.
 • Plánování jako manažerská funkce.
 • Záškoláctví na základní škole.
 • Pomoc obětem stalkingu.
 • Násilí na stadionech.
 • Ekologie - společenstva, populace, mezidruhové interakce.
 • Práce sestry ve stomatologii.
 • Historie stomatologie.
 • Kvalifikace všeobecné sestry ve stomatologii. Prevence ve stomatologii.
 • Karel Alois Vinařický- život a dílo.
 • Postavení zdravotnického asistenta z pohledu středoškolsky, vysokoškolsky vzdělaných sester a lékařů.
 • Náplň práce sestry v osteologické ambulanci.
 • Podpora soběstačnosti nemocných s revmatoidní artritidou ve vybraných denních činnostech.
 • Průzkum informační gramotnosti středoškolské mládeže.
 • Prvopočáteční psaní, počáteční psaní, psaní v 1. ročníku ZŠ, elementární psaní, školské písmo.
 • Domácí násilí, vykázání, stalking.
 • Gamblerství, poker, Texas Holdem Poker.
 • Vývoj veřejné správy v ČSR v letech 1918-1945.
 • Vývoj veřejné správy v ČR v letech 1945 - 1989.
 • Resuscitace, rozšířená resuscitace, první pomoc, záchranná služba.
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika, pedagogická diagnostika, kompetence učitele.
 • Specifika práce sestry u pacientů s postherpetickou neuralgií.
 • Přístup zdravotnického záchranáře ke kraniocerebrálnímu poranění.
 • Globalizace.
 • Protiepidemický režim na neonatologických odděleních - dezinfekce, sterilizace, manipulace se zdravotnickým prádlem.
 • Kvalita života v seniorském věku u žen a mužů v domově pro seniory.
 • Zhodnocení a porovnání plnění úkolů obcemi s rozšířenou působností na úseku PO a ochrany obyvatelstva na území ČR.
 • Předoperační péče, pooperační péče, pooperační komplikace, edukace.
 • Močová inkontinence žen.
 • Sebevražda v české literatuře.
 • Etologie zvířat.
 • Agresivní chování sportovních fanoušků.
 • Komparace příhraničních regionů z hlediska rozvoje cestovního ruchu.
 • Římané na jižní Moravě. Výběrová bibliografie.
 • Artefiletika. Výběrová bibliografie.


Rešerše 2009

 • Nestability kolenního kloubu, měkké koleno – rehabilitace, fyzioterapie po poškození kolenního kloubu.
 • Senzomotorika kolenního kloubu, proprioreceptivní léčba, labilní (nestabilní plochy), cvičení na úsecích.
 • Kolenní kloub(Ligamentum cruciatum anterius – LCA) – poranění, vyšetřovací metody, léčba, kinezioterapie.
 • Účinnost primární prevence drogových závislostí v ČR – účinnost aktuálně užívaných programů primární prevence, užívané metody a program primární prevence, hodnocení její efektivnosti.
 • Fluktuace zdravotních sester – trh práce, pomáhající profese.
 • Lidové a historické pověsti z regionů: Netolicko, Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Strakonicko, Písecko, Blatensko, Mirovicko.
 • Bezdomovectví v EU – příčiny, poskytované služby, financování, začlenění do sociální politiky jednotlivých států (především Velká Británie, Francie, Švédsko, Itálie, Německo).
 • Sexuální problematika mentálně postižených osob.
 • Bernhard Schlink: Předčítač (1998) – recenze, kritiky.
 • Práva pacientů, etika ve zdravotnictví. Dodržování práv pacientů ve vybraných nemocnicích.
 • Umírání versus realita umírajících v podmínkách oddělení následné péče a v hospicovém zařízení.
 • Motivace pacienta, nemocného v ošetřovateské péči, komunikace mezi zdravotní sestrou a pacientem, nemocným, psychická podpora pacienta zdravotní sestrou.
 • Komunitní péče v psychiatrii - duševní zdraví, komunitní ošetřovatelství, komunitní péče, psychiatrie, psychoterapie, podporované bydlení, práce.
 • Václav Příhoda (1889-1979) - pedagog. Život a dílo.
 • Diagnostika silových schopností ve volejbale.
 • Spolupráce sester a lékařů v top managementu.
 • Selektivní koronarografie, akutní koronární syndrom, perkutální koronární angioplastika – komplikace po PTCA – krvácení, deliria, arytmie.
 • Využití a možnosti neziskových organizací při řešení mimořádných událostí.
 • Logistické zabezpečení mimořádných událostí jednotkami interovanného záchranného systému.
 • Problematika a prevence syndromu třeseného dítěte.
 • Spolupráce setra - rodič – dítě v ošetřovatelském procesu. Ošetřovatelská anamnéza na dětském oddělení, hospitalizace dětského pacienta.
 • Vratislav Effenberger (1923-1986) – život a dílo, recenze na poezii.
 • Vývoj a příčiny záškoláctví na ZŠ.
 • Vývoj kriminality dětí a mládeže.
 • Moskevské procesy 1935 – 1938.
 • Historie vývoje ochrany osobních údajů v informačních systémech.
 • Samovyšetření prsu.
 • Volný čas a způsoby jeho využití v domovech pro seniory, aktivity seniorů.
 • Využití a možnosti neziskových organizací při řešení mimořádných událostí.
 • Patologické hráčství – gambling, jeho dopady bio-psycho-sociálně-existencionální na jednotlivce,rodinu, rodinný systém.
 • Využití modelu Kingové u pacientů s poruchami sluchu.
 • Sociální skupiny, socializace, azylové domy.
 • Porod do vody.
 • Ohlasy děl Karla Čapka (Devatero pohádek, Dášenka, Nůše pohádek) a Jiřího Mahena (Co mi liška vyprávěla, Dvanáct pohádek, Dvanáct zbojníčků a vrána) v dobovém tisku.
 • Hodnotící techniky v ošetřovatelství.
 • Vlhké hojení ran, terapeutické obvazy - rozdělení, léčba chronických ran.
 • Centra pro kondici kardiologických klientů, kardiokluby, režimové opatření, zdravý životní styl.
 • Nevěra – psychologická hlediska.
 • Sebevražedné jednání.
 • Připravenost bezpečnostních sborů k ochraně obyvatelstva při úniku nebezpečných látek.
 • Toxikologické a zdravotnické aspekty neletálních chemických zbraní.
 • Hlášení sester a sesterská vizita v praxi.
 • Sepse, infekce, prevence sepse, intenzívní ošetřovatelství, intenzivní péče – management nemocnice.
 • Možnosti transportu dětí – zdravotnická záchranná služba.
 • Perspektiva oboru zdravotnický záchranář, současný stav, možnosti uplatnění, kompetence zdravotnického záchranáře, emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení.
 • Záchranář – ochranné pomůcky, nemoci z povolání, hromadná neštěstí – stres zdravotnického personálu, ochrana vlastní bezpečnosti a zdraví při hromadném výskytu postižení zdraví.
 • Úkoly zdravotnického záchranáře při gynekologických stavech v přednemocniční etapě.
 • Zajištění psychologické pomoci a krizové intervence civilnímu obyvatelstvu při mimořádné události.
 • Připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při vzniku mimořádné události.
 • Domácí násilí.
 • Násilí na dětech,syndrom CAN.
 • Změna života pacientů s kolostomií.
 • Vliv primární rodiny na vznik závislosti na návykových látkách.
 • Pěstounská péče.
 • Postkontuzní syndrom, organický psychosyndrom, neurorehabilitace.
 • Integrovanný záchranný systém a mimořádné události se zaměřením na činnost Policie ČR.
 • Profesionální a transportní aktivita studentů fakult Jihočeské univerzity, životní styl.
 • Anglické výrazy v současné žurnalistice.
 • Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
 • Masáže lávovými kameny.


Rešerše 2008

 • Agroturistika a její rozšiřování, služby ve venkovském cestovním ruchu.
 • Reklama, značka, logo.
 • Vývoj české dramatické tvorby od počátků do období baroka, překlady světové tvorby.
 • Kvalita života osob s těžkým zrakovým postižením, které získaly vodicího psa jako kompenzační pomůcku.
 • Židé v severních a západních Čechách.
 • Pojmy z hlediska sociologie a pedagogiky volného času - konzumní společnost, konzumní životní styl, alternativní životní styl, cíl a smysl života, spotřební trh, masová kultura.
 • Ústavní výchova a volný čas mládeže.
 • Domácí násilí v kontextu sociálně patologických jevů.
 • Problematika zajištění ošetřovatelské péče a potřeb nemocných v léčebně dlohodobě nemocných a v domácí péči z pohledu sester.
 • Pohled zdravotníků a jejich kompetence na rozvoj péče o zdraví v komunitním ošetřovatelství.
 • Komunitní péče, komunitní ošetřovatelství v pediatrii, primární péče v pediatrii.
 • Antonín Borový - život a dílo.
 • Sesuvy půdy v České republice.
 • Politický systém ČR v letech 1945 - 1989.
 • Politický systém ČR v letech 1918 - 1945.
 • Využití dotačních zdrojů Evropské unie na rozvoj dopravní infrastruktury (jihočeský region).
 • Edukace pacientů před operací sálovou sestrou.
 • Nietzsche a česká filozofie.
 • Jazyk uživatelů PC - počítačový slang, chatové výrazy, specifické slovní výroky internetových diskuzí, blogů.
 • Výzkum ošetřovatelství - minulost, současnost.
 • Silniční daň - zavedení, legislativa, srovnání zemí EU.
 • Karel Skalický - osobnost, dílo.
 • Etický pohled na zásahy do lidského genomu.
 • Ošetřování dekubitů.
 • Přetížené šíjové svaly, rehabilitace krční páteře, pohybové stereotypy.
 • Skolióza, biomechanika páteře, terapie, metoda Schrothové.
 • Fyzioterapie těhotenství, metoda Mojžíšové, senzomotorika, porodní bolest, úlevové polohy při porodu.
 • Povědomí sester se spacializací ARIP (anesteziologicko resuscitační a intenzivní péče) o kompetencích vyplývajících ze zákona č. 424/2004 Sb.
 • Sesuvy půdy v ČR (1996 - 2003).


Poslední změna stránky: 24.02.2017 v 11.31      

TOPlist