Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Informační zdroje JVK  >  Rešerše

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Antonín Borový
   zemřel29.03. 1832  (185 let)
Vladimír Fuka
   zemřel29.03. 1977  (40 let)
Vincenc Hlava
   narozen29.03. 1782  (235 let)
Jakub Husník
   narozen29.03. 1837  (180 let)
Karel Krb
   narozen29.03. 1887  (130 let)
Eliška Přibylová
   zemřel29.03. 1947  (70 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Rešerše


Bibliografická rešerše ...

je soupis záznamů dokumentů (knih, článků, titulů periodik,elektronických zdrojů atd.) které jsou vybrány podle obsahových nebo formálních hledisek zadaných v rešeršním dotazu.

Kontakt

Oddělení bibliograficko-informačních služeb a studoven
tel: + 420 386 111 217,

Termíny zpracování

dle dohody, nejpozději do 1 měsíce od data zadání.

Ceník

viz náš ceník

Soupis zpracovaných rešerší

[2008], [2009], [2010], [2011], [2012], [2013], [2014], [2015], [2016]Rešerše 2016

 • Využití nízkoindukční magnetoterapie u artrózy kyčelního kloubu
 • Množství přijímané soli ve stravě u vybraných dospělých jedinců a vliv na krevní tlak
 • Mitochondriální encefalopatie, vzácná onemocnění mitochondriální kardio(myo)encefalopatie
 • Systém vzdělávání manažerů v cestovních agenturách
 • Dítě v rodině Svědků Jehovových
 • Mezigenerační výchova, mezigenerační vzdělávání, prarodiče jako výchovný vzor
 • Přístup učitelek v soukromých MŠ. Vzdělání učitelek v soukromých MŠ
 • Výuka algoritmizace Easy Loga na 1.stupni ZŠ
 • Uplatnění absolventů sociální práce ve veřejné správě (veřejnosprávní sektor, soukromý sektor)
 • Příjem soli u pětiletých dětí a vliv soli na jejich krevní tlak
 • Ošetřování těžce zraněného v obtížných podmínkách
 • Cystická fibróza, mukoviscidóza
 • Možnosti fyzioterapie a problematika plochonoží u dětí staršího školního věku
 • Moderní gymnastika a její vliv na posturu těla v rámci hypermobility u dívek
 • Systém předškolního vzdělávání ve Španělsku
 • Specifika práce sestry v centru infuzní terapie
 • Živé koutky ve školách na 1. stupni ZŠ, experimentální výuka, zookoutky
 • Daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň ze závislé činnosti
 • Zaměstnanecké výhody z hlediska účetnictví a z hlediska daňového systému
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních uměleckých škol
 • Analýza vývoje vztahů mezi Jihočeským krajem a Čínou od roku 2004 do současnosti
 • Autostimulace/masturbace dětí předškolního věku
 • Evaluace edukační činnosti sester u pacientů s tracheostomií
 • Nutriční péče na dětských klinikách a nemocničních zařízeních
 • Insolvenční řízení – dlužník, věřitel, oddlužení, insolvenční správce, konkurs
 • Firemní vzdělávání zaměstnanců – cíle
 • Zřízení soukromé mateřské školy - legislativa, dotace, příspěvky, hygienické a jiné normy
 • Úskalí života rodin s dětmi dlouhodobě setrvávajících na ubytovnách
 • Práva rodiče - úprava styku rodiče s dítětem, povinnosti rodiče, příbuzné osoby
 • Prožívání proměny role pečovatele v příbuzenské pěstounské péči – změna sociální rolí, konflikt
 • Využívání odborné literatury rodiči při výchově předškolních dětí
 • Motivace vrcholových manažerů v rodinné firmě
 • Recruitment ve firmě – moderní metody náboru, assessment centrum
 • Rodinné prostředí dítěte mladšího školního věku – neúplná rodina, ztráta rodiče – učitel
 • Požadavky zaměstnavatelů na absolventy sociálních oborů pro výkon sociálních pracovníků
 • Ošetřovatelská péče o ženu s karcinomem prsu
 • Rozdíly při výkonu pěstounské péče osobou v evidenci a osobou pečující
 • Případová studie malotřídní základní školy – pojetí současné školy, kompetence učitelek
 • Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitelek
 • Genderová struktura na trhu práce v kontextu České republiky
 • Péče o pacienta se schizofrenií z pohledu sester (zdravotnické prostředí) a rodiny
 • Spokojenost pacientů se službami praktických lékařů pro dospělé
 • Výživa v těhotenství
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním kůže
 • Kulturistika – steroidy, růstový hormon, testosteron, peptidy
 • Diagnóza a defektivita – vztah zdravotního stavu společnosti a jedince s postižením v současnosti a před rokem 1989
 • Termická poranění u dítěte v přednemocniční neodkladné péči
 • Plicní embolie v přednemocniční péči
 • Úroveň životního stylu záchranáře – výživová pyramida, složky výživy, stres, relaxace
 • Integrace zdravotně postižených dětí v zájmovém vzdělávání - školní družiny, školní kluby
 • Připravenost zdravotnické záchranné služby na ošetřování pacientů kontaminovaných radiologickým agens
 • Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižení v českobudějovickém regionu
 • Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v Jihočeském kraji
 • Nutriční stav a přijem potravy seniorů žijících doma
 • Dieta po bariatrických operacích
 • Péče o zdraví zaměstnanců policie a možnosti sestry v jejich výchově ke zdraví
 • Invazivní monitorace, invazivní zajištění pacienta (ARO, JIP, urgentní příjem)
 • Prevence rizikového chování dětí na 1. stupni ZŠ
 • Způsoby řešení kázeňských problémů začínajícím učitelem na 1. stupni ZŠ
 • Jak vnímají sociální pracovníci utrpení, osudy svých klientů – ovlivnění osobních předpokladů pro výkon práce
 • Penzijní fondy v ČR a jejich efektivnost
 • Role sestry v rozvoji soběstačnosti geriatrického pacienta
 • Analýza stavu prezentace obcí na internetu a schopnost jejich elektronické komunikace
 • Vlhké hojení ran v konfrontaci s klasickou metodou převazů ran
 • Specifika ošetřovatelské péče na psychiatrickém oddělení se závislými klienty
 • Příjem bílkovin u kojenců
 • Příjem soli u kojenců
 • Setra v hospicové péči
 • Problematika ošetřovatelské péče o „nechtěného pacienta“
 • Specifika práce sestry na transfúzním oddělení
 • Integrace imigrantů do české společnosti – imigranti jako úspěšní podnikatelé
 • Postoj pojištěnců k preventivním programům nabízených VZP
 • Hodnocení marketingové komunikace Jihočeského muzea v Českých Budějovicích zaměřené na novou expozici
 • KP Pietní místo Lety – článková bibliografie
 • Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči
 • Kritéria pro rozhodování rodičů předškolních dětí při výběru ZŠ při pokračování v alternativním vzdělávání – waldorfská škola
 • Integrace autistického dítěte v MŠ
 • Vnímání autority u pedagogů 1. stupně ZŠ
 • Téma holocaustu v knihách pro děti a mládež
 • Současná úroveň výzkumů determinant zdraví u imigrantů v ČR a v Evropě
 • Osobní pohled dítěte na prožité sexuální zneužívání a jeho sociální dopad
 • Integrace dětí vychovávaných mimo rodinu do společnosti
 • Diagnostika palivové soustavy s přímým vstřikováním benzínu
 • Psychická kondice u učitelů v pedagogické praxi – psychohygiena, zvládání stresu
 • Zřízení dětské skupiny – hygienické normy, legislativa
 • Jaká byla generace mých prarodičů? Časopis Mladý svět v éře Beatles
 • Rozvoj sociálních dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
 • Specifika ošetřovatelské péče o děti s meningokokovou infekcí


Rešerše 2015

 • Psychická manipulace v mezilidských vztazích, obrana před psychickou manipulací
 • Ústavní péče jako jedna z forem péče o děti, které nemohou pobývat v rodině – dětské domovy, Klokánky
 • Prevence kriminality - moderní trendy
 • Fenomén amatérské umělecké tvorby – výtvarné kroužky, kurzy, internetové blogy
 • Mozaika – techniky, historie, tvorba, materiály, typy
 • Blast syndrom, polytraumata způsobená výbuchem, krizový management
 • Canisterapie
 • Gender a pedagogická komunikace, dovednosti učitele, výzkum
 • Popis ekonomických systémů ve světě – zvykový, tradiční, příkazový, tržní. Popis plánovacího a tržního systému v ČR
 • Zadluženost seniorů jako sociální problém
 • Analýza public relation strategie konkrétního podniku ve vybraném médiu
 • Pověsti o Jakubovi Krčínovi
 • Tchechisch und Deutsch im Kontakt – germanismy v češtině
 • Využití NIC a NOC klasifikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 • Právní úprava registrovaného partnerství v zemích Evropské unie
 • Chronické onemocnění dětí, onkologické onemocnění dětí - komunikace sestry s dětským pacientem
 • Individuální plánování v domovech pro seniory – formalita nebo pomoc?
 • Specifika ošetřovatelské péče u příslušníků Církve adventistů sedmého dne
 • Ivan Martin Jirous – bibliografie
 • Ekonomická a situační analýza hotelu – marketingová strategie
 • Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s akutní pankreatitidou
 • Naplněnost školní třídy z pohledu zřizovatele a vedení školy
 • Léčitelství, alternativní medicína, využití bylin v léčbě
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v okrese České Budějovice
 • Sportovní aktivity dětí v předškolním věku, vrcholový a rekreační sport, dopady sportovní aktivity na fyzický a psychický vývoj dítěte
 • PPP (public private partnership) projekty, outsourcing ve veřejné správě, financování projektů
 • Vliv původní kultury Romů na jejich současný život ve společnosti
 • Aplikace výchovných přístupů v dětském domově se školou
 • Sportovní volnočasové aktivity osob s tělesným postižením
 • Úloha nestátních neziskových organizací v možnosti péče o rodiny dětí se spinální muskulární atrofií
 • Specializační vzdělávání perioperačních sester
 • Nutriční prevence a léčba dekubitů seniorů
 • Informovanost personálu poskytovatelů sociálních služeb o mimořádné události
 • Plicní léčebny, náročnost ošetřovatelské péče v plicních léčebnách
 • Rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností u žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání
 • Leksellův gama nůž
 • ITP – idiopatická trombocytopenická purpura, patogeneze, trombopoetin
 • Národnostní problematika a česko-německé vztahy v literárním a publicistickém díle K. Klostermanna
 • Výchova dítěte v problémové rodině
 • Odvykání kouření, cigarety, elektronické cigarety, nikotin, aspekty ovlivňující kouření
 • Motivace mladých lidí k navštěvování salesiánského střediska dětí a mládeže v Č. Budějovicích
 • Iva Procházková – bibliografie
 • Dědická smlouva podle nového Očanského zákoníku, její vývoj
 • Mateřství v dospívání jako příčina změn sociálních vztahů
 • Možnosti a význam výuky výtvarné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání
 • Josef Němec – box
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, reedukační pomůcky
 • Syndrom spánkové apnoe, léčba CPAP, přístrojové vybavení
 • Chráněné bydlení České Budějovice
 • Supervize v sociální práci – nástroj ovlivňující profesní a osobnostní rozvoj zaměstnanců
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím České Budějovice
 • Tvorba didaktických materiálů pro výuku, výukové pomůcky, didaktické postupy pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ
 • Sfumato – metody čtení na 1. stupni ZŠ
 • Nadané děti – jazyková výuka
 • Názor sociálních pracovníků na dobrovolně bezdětná partnerství
 • Hodnoty a postoje reprezentantů současných subkultur – motorkáři, tramping, skate
 • Jóga a její možnosti ve fyzioterapii, vliv na rozsahy páteře
 • Vliv nefunkční plosky nohy na posturu těla osob s nesadavým typem pracovního zařazení
 • Systém výživy kojenců s důrazem na zařazování lepku do stravy
 • Ošetřování žilních portů – periferní žilní porty, centrální žilní porty
 • Možnosti prevence ortopedických vad nohy u dětí předškolního věku
 • Obstipace – vláknina, pektiny, celulóza, chitin, agar, lignin
 • Zdravotní a psychosociální dopady na seniora po ztrátě životního partnera žijícího v domově seniorů
 • Odborné a osobnostní kompetence vychovatele ve školní družině
 • Celiakie – realita v restauračních zařízeních
 • Význam a možnosti polohování v terapii u pacientů po cévní mozkové příhodě
 • Autismus a zooterapie
 • Výhody a nevýhody tradičních a inovativních výukových metod
 • Edukační prostředí školní třídy, školní zátěž, kázeň
 • Hipoterapie u dětí s kombinovanými vadami
 • Edukační činnost sestry u stomického pacienta
 • Asistent pedagoga – profese, kvalifikační předpoklady, legislativa
 • Pěstounská péče v České republice – vývoj, současnost
 • Média a edukační působení na mládež
 • Plavecká výuka předškolních dětí
 • Spolupráce školy a rodiny, sociálně nežádoucí jevy


Rešerše 2014

 • Aktivizační stimulace s prvky tréninku paměti u zrakově postižených osob
 • Změny psychiky v období dětství a raného mládí - vlivy
 • Spolupráce rodičů v mateřské škole
 • Princip solidarity v sociální politice vládní koalice 2010 – 2013
 • Kulturní život české menšiny na Českokrumlovsku v letech 1918 – 1939, činnost spolků a kulturních sdružení
 • Aktivizační koncepty v péči o seniory v ČR
 • Jan Drda – pohádky, pohádkové motivy v jeho tvorbě
 • Člen u vlastních jmen osob v italštině – užití, význam
 • Novela exekučního řádu, dopady exekučního řízení, sociální situace dlužníků
 • Úrazy očí – prevence, edukace, rizikové faktory
 • Odpovědnost zaměstnavatele podle ZP, odškodňování pracovního úrazu, bezpečnost práce
 • Filmová adaptace dětské knihy, interpretace, animace, dětská literatura
 • Korespondence textu a ilustrace v dětské literatuře, východiska dětské ilustrace
 • Grafická motorika předškolních dětí a její rozvoj před vstupem do školy
 • Osvojování cizího jazyka dítětem (MŠ, ZŠ)
 • Ladislav Klíma - recepce literárního díla
 • Matematika pro žáky se speciálními výukovými potřebami
 • Jan Pravoslav Koubek – bibliografie
 • Indické motivy v českých pohádkách
 • Hokejové centrum Pouzar a jeho funkce v prevenci delikvence mládeže
 • Práva a povinnosti pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění ČR - informovaný souhlas
 • Výběr lékaře, kontrola poskytnuté zdravotní péče
 • Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích
 • Klima školní třídy – 2.stupeň ZŠ
 • Historie vojenské zdravotní sestry
 • Imigranti, integrace imigrantů, etnické menšiny adjustační problémy imigrantů
 • Víra ve spravedlivý svět u generačně odlišných osob
 • Vzdělávání úředníků
 • Připravenost MŠ na inkluzívní vzdělávání dětí se zrakovým postižením
 • Edukace klientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, motivační rozhovor
 • Edukace dětí v nemocnici před operací na ORL, sestra edukátorka, dítě a operace
 • Investování na kapitálovém trhu s cílem vytvoření finanční rezervy na zajištění důchodového věku
 • Možnosti učitele v prevenci syndromu CAN
 • Metodik školní prevence a jeho role na ZŠ, výchovný poradce, sociálně patologické jevy
 • Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra – 1. stupeň ZŠ
 • Nové trendy a technologie v cestovním ruchu – přínosy pro český venkov
 • Poskytnutí odborné péče u traumat motorkářů v přednemocniční neodkladné péči
 • Perioperační péče, zátěž perioperačních sester věková struktura sester na operačním sále, novinky v perioperační péči
 • Role etopeda v dětském domově se školou
 • Italský neorealismus – válka v dílech spisovatele Calvina
 • Kombinované postižení, základní škola speciální, předškolní věk, předškolní vzdělávání
 • Intoxikace methanolem
 • Užívání návykových látek seniory,závislosti starší populace, marihuana, nikotin, alkohol
 • Speciální pedagog, dobrovolnictví, neziskové oranizace, studenti speciální pedagogiky a jejich dobrovolnické aktivity (jihočeský kraj)
 • Postoje rodičů a žáků k záškoláctví, sociálně patologické jevy, klima školy
 • Střední zdravotnický pracovník ve vztahu k odbornému dohledu na zdravotnické záchranné službě
 • Výživa pacientů na geriatrickém oddělení
 • Používané učebnice občanské výchovy a společenských věd od r.1989
 • Pomoc dětem v krizové situaci prostřednictvím Fondu ohrožených dětí
 • Návrh pracovního sešitu zaměřeného na pravopisné jevy – 2. stupeň ZŠ
 • Dům u Černé Matky Boží v Praze, česká kubistická architektura, architekti kubismu
 • Crohnova choroba u dětí podstupujích biologickou léčbu
 • Funkční poruchy ve fyzioterapii, funkční potuchy pohybového systému, pánevní dno, kinezioterapie v těhotenství a šestinedělí, porod
 • Vymezení jádra a periferie evropského automobilového průmyslu
 • Výživa u onkologicky léčených dětí a dospívajících
 • Výživa, jídelníček u nemocných s ulcerózní kolitidou
 • Crohnova choroba u dětí, ošetřovatelství, rodina dítěte, psychika dítěte, problematika péče
 • Leváctví, lateralita leváctví a praváctví, mozkové hemisféry
 • Kloubní hypermobilita – charakteristika, rozdělení, vyšetřovací testy, terapie
 • Eutanazie – společenský problém, situace v zahraničí
 • Okolnosti napadání záchranářů, způsoby obrany, legislativa
 • Typologie formálních chyb při překladu znakového jazyka (BSL, ASL)
 • Bezpečnostní politika a bezpečnostní věda
 • Ludvík Aškenazy – personální bibliografie
 • E. A. Poe – Havran, překlady do češtiny
 • Náhradní rodinná péče
 • Sociologie volného času
 • Zajištění péče o novorozence s vývojovým rizikem po propuštění z lůžkové péče
 • Vyšetřování chlamydií v urogenitální traktu
 • Hypotermie v praxi zdravotnického záchranáře
 • Detekce fytopatogenní karanténní bakterie Erwinia Amylovora metodou LAMP
 • Výuka angličtiny v 1. ročníku ZŠ, raná výuka cizího jazyka
 • Vězeňství, výkon vazby, výkon trestu
 • Ergonomie sedu, sed u PC, krční páteř, sedavé zaměstnání
 • Medicína katastrof
 • Historie monitorace srdeční činnosti, historie kardiologie
 • Karel Pokorný – sochař, dílo
 • Volnočasové aktivity, domovy seniorů, kvalita života
 • Očkování – postoje veřejnosti
 • Projektové vyučování, vyučovací metody
 • Enviromentální výchova na 1. stupni ZŠ
 • Osteoporóza – prevence, léčba
 • Dobrovolnictví – studenti
 • Markéta Pilátová – bibliografie
 • Fond ohrožených dětí, Klokánek
 • Finanční gramotnost seniorů
 • Enterální a parenterální výživa
 • Klima třídy, klima školy, výchovné poradenství
 • Inkluzívní vzdělávání, role pedagogického asistenta
 • Haruki Murakami – bibliografie
 • Moderní trendy prevence kriminality


Rešerše 2013

 • Bezpečnostní dveře
 • Logopedická prevence u dětí před dokončením řečového vývoje
 • Klíčové faktory ovlivňující vztah handicapovaných osob ke sportu
 • Pobyt dětí a matek v azylovém domě
 • Školní zralost , testy školní zralosti
 • Svátky a tradice v současné rodině s předškolními dětmi
 • Děti ve věznici, odsouzené matky s dětmi ve věznici
 • Dítě z rozvedené rodiny, nevlastní rodina, nevlastní sourozenci, nevlastní rodiče
 • Lymfodrenáže
 • Laboratorní diagnostika Helicobacter pylori
 • Zadlužení domácností ČR – struktura, vývoj finančních prostředků
 • Cizí jazyk v mateřské škole, výuka češtiny v rakouských mateřských školách, metody výuky
 • Porozumění jazyka mladých lidí starou generací a naopak
 • Prezentace mateřských škol na veřejnosti, mimoškolní akce MŠ, finanční podpora akcí MŠ
 • Osobnostní pojetí dítěte v kontextu osobnostně orientované výchovy v MŠ
 • Cvičení na labilních plochách, hluboký stabilizační systém, hluboké svalstvo
 • Počátek války o americkou nezávislost, bostonské pití čaje
 • Role sestry při ošetřování dětského pacienta s hemangiomem
 • Vzdělávání obyvatel jako faktor regionálního rozvoje
 • Diagnostika a terapie infekce Helicobacter pylori
 • Judith Williamsonová, Laura Mulvey, Erving Goffman
 • Šimon Bárta, českobudějovický biskup
 • Jihočeská lidová roubená architektura
 • Sociolingvistika
 • Kvalita života pacienta po amputaci končetiny
 • Kvalita života pacienta po katetrové ablaci
 • Daňová optimalizace skrze změnu právní formy firmy
 • Franz Kafka – o něm (knihy)
 • Cenová a mzdová strnulost
 • Spolupráce stomické sestry s multidisciplinárním týmem
 • Připravenost nemocnic na hospitalizaci surdopedického dětského pacienta
 • Přírodní zahrada jako venkovní učebna MŠ
 • Železniční doprava v Japonsku
 • Management celiakie
 • Management skoliózy u dětí
 • Tradice pěstounské péče v českých zemích
 • Historie instalatérství, druhy materiálů, použití, současnost řemesla
 • Nejčastější ošetřovatelské diagnózy v domovech pro seniory a možnosti jejich řešení
 • Postoje žen k domácímu porodu
 • Specifická alergenová imunoterapie
 • Životní styl pacienta s roztroušenou sklerózou
 • Zajištění dýchacích cest z pohledu sestry na jednotce intenzívní péče
 • Rodina – životní styl současné rodiny, výchova k hodnotám s využitím tradic
 • Struktura a obsah komponentů metodiky vyšetřování trestných činů
 • Nesezdané soužití, dítě v nesezdaném soužití – dopady
 • Šetření a výzkumy týkající se školní zralosti, školní připravenost předškolních dětí
 • Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů
 • Kolonizace Severní Ameriky
 • Keramické tvoření s dětmi – témata
 • Identifikace a eliminace rizik, které hrozí sestrám při výkonu profese
 • Trentino – Alto Adige, historický vývoj a místo v rámci současné Itálie
 • Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii
 • Afázie u dospělých a starších lidí
 • Význam práce sestry při zajišťování výživy u seniorů
 • Sociální role žáků na ZŠ
 • Vietnamská menšina v ČR, její religiozita a socializace, inkulturace
 • Příklonky, postavení příklonek ve větě, slovosled ve větách s infinitivem
 • Školní zralost při nástupu na ZŠ, testy zralosti
 • The Sims: herní simulace života, ve které jsou všichni vítězi
 • Diagnostika školní zralosti při vstupu do 1. třídy ZŠ
 • Strach jako negativní emoce, psychická zátěž – v souvislosti s omezením na svobodě, kriminální jednání
 • Páni z rodu Kolowrat
 • Markéta Pilátová – články
 • Eutanázie – názory odborníků a osobností
 • E.A Poe : Havran - překlady do češtiny
 • Analýza a postavení společnosti ČEZ na českém trhu
 • Vodní turistika jako doplněk výuky na středních a základních školách
 • Dezinfekce z pohledu sestry (nemocnice, ordinace)
 • Podoby publicistického stylu ve školních časopisech
 • Horor jako žánr, hororové prvky v české literatuře 20.století
 • Zvláštnosti trestního řízení ve věcech mladistvých pachatelů
 • Finanční gramotnost seniorů
 • Jungmannův překlad Miltonova Ztraceného ráje


Rešerše 2012

 • Comenia script a výuka prvopočátečního psaní (Radana Lencová)
 • Čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ, výuka čtení
 • Kompetence zdravotnického záchranáře v ČR
 • Lymfedém, manuální lymfodrenáž, bandážování, otoky
 • Zákaz diskriminace v právu ČR, srovnání s jinými státy
 • Parkinsonova nemoc, fyzioterapie, terapie pohybem, kinezioterapie
 • Informovanost pedagogů MŠ o rodině
 • Dětská mozková obrna, vývoj dítěte, reflexní lokomoce, Vojtova terapie
 • Zdravotní pojištění a připojištění nadstandardní péče
 • Univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů
 • Celiakie, informovanost a zkušenosti laické veřejnosti s potravinovou alergií
 • Poruchy chování u žáků na 2. stupni ZŠ, šikana, záškoláctví
 • Řízení nákladů na ortopedicko-traumatologickém oddělení
 • Zaměstnanost v ČR z pohledu Strategie Evropa 2020, analýza zaměstnanosti členských států EU v porovnání s ČR
 • České gramatiky italštiny
 • Holocaust v české literatuře od roku 1989
 • Peritoneální dialýza, dialýza, onemocnění ledvin
 • Současná evropská sakrální architektura
 • Italské národní pohádky
 • Gestační diabetes mellitus, potřeby žen s tímto onemocněním, rizika neléčeného onemocnění
 • Psychorelaxační cvičení z východních zdravotních technik – relaxace, napětí, stres u dětí na 1. stupni ZŠ – jóda, reiki
 • Rudolf Urbanec - dirigent, kapelník
 • Německá kinematografie v období 1961 – 1989
 • Pedagogické aspekty výuky čtení v 1. ročníku ZŠ, diagnostika čtení, zaostávající čtenář, dyslektik
 • Výchova v rodině a její typy – demokratická, liberální, autokratická, volný čas dětí
 • Zdravotní pojištění, reforma zdravotnictví, financování zdravotnictví v ČR, srovnání – Německo, Rakousko, Francie
 • Zájmová činnost dětí jako součást výchovy ke zdraví
 • Kyberšikana
 • Mediální výchova, mediální gramotnost – ZŠ, gymnázia
 • Ekologická výchova, důležitost ekologického smýšlení u dětí a mládeže – MŠ, ZŠ
 • Zásady a principy zájmového vzdělávání při základních školách
 • Ruptura Achillovy šlachy – příčiny, léčba, rehabilitace
 • Vliv plochonoží na posturu dětí školního věku, fyzioterapie
 • Fyzioterapie u pacientů po zlomenině v oblasti hlezenního kloubu
 • Charitativní akce a společnost, nadace
 • Kvalita života studentů vysokých škol
 • Tomáš Halík – personální bibliografie, recenze
 • Tradiční a netradiční pojetí role zvířat v dětské literatuře a autorské pohádce
 • Prenatální psychologie
 • Specifika ošetřovatelské péče u pacienta po stomatochirurgickém výkonu, čelistní chirurgie
 • Motivační faktory sester na JIP
 • Specifika ve výživě pacientů s chronickým onemocněním ledvin, dialyzovaných pacientů
 • Současná realizace kardiovaskulární resuscitace posádkami rychlé zdravotnické pomoci a součinnost s výjezdovými jednotkami rendez-vous
 • Způsoby a možnosti lidského poznávání v noetické trilogii Karla Čapka
 • Pracovní činnosti jako součást terapeuticko-formativních aktivit v dětských domovech
 • Terapeutické techniky a jejich užití u dětí s tělesným postižením
 • Šachy – od volnočasové aktivity k povinnému předmětu
 • Diabetes mellitus 2. typu v závislosti na zdravém životním stylu, edukace diabetika , role zdravotní sestry v prevenci
 • Pěstounská péče – motivace rodičů k pěstounské péči
 • Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí s autismem
 • Fyzioterapie u lidí s kompresivní zlomeninou bederních obratlů
 • Vliv fyzioterapie u syndromu tenisového lokte
 • Sociální práce v dějinách pastorace
 • Význam volného času pro kvalitu života osob s postižením zraku
 • Analýza výkonu sportujících dětí mladšího a staršího školního věku ve vybraných atletických disciplínách, dětská atletika, intervenční program
 • Kinezioterapie u strukturálních poruch dolních končetin
 • Krize maskulinity z pohledu dnešních sociologů
 • Speciálně pedagogická centra, hodnocení jejich spolupráce se školami
 • K obecným otázkám psycholingvistiky
 • Poranění páteře a míchy , transverzální míšní léze – fyzioterapie
 • Spinální muskulární atrofie – fyzioterapie, neuromuskulární deformity páteře, kompenzační pomůcky
 • Reflexní terapie plosky nohy při léčbě otoků dolních končetin
 • Totální endoprotéza kyčelního kloubu, komplikace, rehabilitace, fyzioterapie
 • Bioplynové stanice se zaměřením na výsledný produkt – digestát
 • Spotřebitelské úvěry a jejich dopady na sociální situaci dlužníků
 • Návrh manipulačního zařízení na koňské farmě, parametry budov, prostorové uspořádání, zabezpečení výběhů
 • Pedagogická dramaturgie a její kořeny v ostatních disciplínách
 • Včelařství – rojová nálada včel
 • Selektivní katalytické redukce Nox
 • Biodiverzita mokřadů
 • Vliv globálního oteplování na aljašské ledovce
 • Národní park Křivoklátsko
 • Psychologie ekonomického chování
 • Artefiletika
 • Specifika sociální péče o seniory
 • Křížové výpravy Přemysla Otakara II.
 • Pozitivní diskriminace
 • Leváctví, lateralita leváctví a praváctví, didaktika a metodika psaní
 • Výuka AJ v 1. ročníku ZŠ, výuka cizího jazyka na 1. stupni ZŠ
 • Sociální psychologie
 • Ergonomie sedu, sed u počítače, krční páteř


Rešerše 2011

 • Globalizace a její společenské a geografické důsledky.
 • Močová inkontinence žen.
 • Důsledky „železné opony“ pro vývoj příhraničních regionů.
 • Možnosti ohodnocování dobrovolníků v neziskových organizacích.
 • Předoperační péče, pooperační péče, pooperační komplikace, edukace.
 • Cvičení žen po porodu.
 • Biochemické zbraně, tendence rozvoje.
 • Využití rostlin k eliminaci xenobiotik ze životního prostředí (fytoremediace, bioremediace, hyperakumulátory)
 • Medializace prevence zdravotních a zdravotně sociálních problémů v nejvýznamnějších českých denících a jejich internetových podobách.
 • Chemické složení rostlin - užitkové rostliny.
 • Povinnosti pacientů a zdravotnických zařízení v ochraně veřejného zdraví (povinné očkování proti přenosným nemocem, závodní preventivní péče, mlčenlivost zdravotnických zařízení, ochrana osobních práv atd.)
 • Bezpečnost potravin v prvovýrobě drůbeže, zoohygiena v prvovýrobě drůbeže, systém zajištění bezpečnosti potravin – mezinárodní standard GLOBALGAP
 • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, úkoly managementu lidských zdrojů, odhad budoucích potřeb lidských zdrojů, homeworking, výzkum a strategický management lidských zdrojů, profesní vzdělávání, e-learning.
 • Odměňování pracovníků, rozdíl mezi mzdou a platem, mzdový systém podniku, vývoj odměňování v ČR a zahraničí, porovnání mezd v ČR a EU, zaměstnanecké benefity.
 • Světová finanční krize ve třicátých letech 20. stol.
 • Sourozenecké konstelace, profesní a školní aspirace.
 • Ústava USA a právo – vývoj od války za nezávislost do současnosti.
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
 • Sluchové vady a sluchová postižení.
 • Ošetřovatelská péče u dětí s plastikou ušních boltců.
 • Role sestry v péči o pacienta se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • Domácí násilí u homosexuálních párů.
 • Ošetřovatelská péče u dětí s artroskopií kolenního kloubu.
 • Problematika kapilárního odběru krve na stanovení hladiny glykémie.
 • Přístup rodičů a sester z ordinací dětských lékařů k povinnému očkování dětí.
 • Jakostní znaky u syrového kravského mléka.
 • Reklama – sociální sítě a jejich využití – komunikační nástroje a jejich využití v oblasti služeb.
 • Mléko jako zdroj stopových prvků.
 • Edukační činnost zdravotní sestry u pacientů s epilepsií.
 • Péče o pacienta po bariatrické operaci.
 • Plánování a realizace vzdělávacího obsahu třídního vzdělávacího programu předškolní výchovy. (TVP PV)
 • Globalizace a chování firem v globálním prostředí, IBM, Lenovo – akvizice a fúze počítačových výrobců, akvizice počítačových firem,
 • statistiky prodeje, manažerské rozhodování).
 • Ošetřovatelská péče u kojenců a batolat s průjmovým onemocněním.
 • Volnočasové aktivity u seniorů v domově pro seniory jako prevence imobilizačního syndromu.
 • Ošetřovatelská péče o nemocné při aplikaci transfuze.
 • Životní styl a kvalita života u dlouhodobě dialyzovaného pacienta.
 • Geodetické práce v průběhu realizace nového stavebního objektu.
 • Analýza metod zobrazování terénního reliéfu.
 • Sexuální život před a po hysterektomii.
 • Závislost imobilních a nesoběstačných klientů na ošetřovatelském personálu.
 • Aspekty ošetřovatelské péče v dětské hematologii a jejich dopad na sestry.
 • Sekty v Českých Budějovicích – Svědkové Jehovovi, Adventisté 7. dne, Hare Kršna.
 • Jóga v denním životě.
 • Římské právo – omezování vlastnického práva, věcná břemena.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence s hyperbilirubinémií, fototerapie.
 • Hudba při pohřbech se zaměřením na katolické pohřby ve vlašimském vikariátu, praxe církevních pohřbů, hudba při křesťanských obřadech.
 • Metody regulace vytrvalých plevelů na orné půdě.
 • Hrad Vitějovice – Osule.
 • Vyhledávací a zjišťovací metody přítomnosti alkoholu v lidském organismu, alkoholtestry, analýza přítomnosti alkoholu.
 • Detekce návykových látek v silničním provozu.
 • Feminismus a problematika gender. (psychologie, sociologie)
 • Interní účetnictví, externí účetnictví, odpovědnost účetních, etika účetních, pojištění účetních.
 • Výchova předškolního dítěte k bezpečnému chování v dopravních situacích, dopravní výchova.
 • Ekologická – environmentální výchova, ekogramostnost, globální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji.
 • Specifika ošetřovatelské péče u dětí po operaci rozštěpu patra.
 • Úloha sestry při transrektální biopsii prostaty.
 • Ošetřovatelská péče o ženu s vícečetným těhotenstvím z pohledu žen.
 • Aktivní jizva, aktivní jizva jako model poruch měkkých tkání, terapie měkkých tkání, techniky ošetření jizev.
 • Revitalizace lesních porostů, revitalizace lužních lesů.
 • Vliv revitalizací na posílení ekologické stability.
 • Cirkadiánní typologie, biorytmus.
 • Aktuální literární výchova.
 • Temporomandibulární kloub, diskopatie čelistního kloubu, dislokace disku s repozicí, komplexní léčba, onemocnění TMK v souvislosti se svalovým onemocněním krční páteře.
 • Stolování a stravování v raném novověku.
 • Krizový management a havarijní plánování.
 • Mokřady jako ekosystémová služba.
 • Kvalita života venkovských obcí v chráněných územích.
 • Turismus na venkově.
 • Turismus v chráněných oblastech.
 • Comenia script, Radana Lencová – výuka prvopočátečního psaní.
 • Lymfedém, manuální lymfodrenáž, bandážování, otoky.
 • Zajištění péče o novorozence s vývojovým rizikem po propuštění z lůžkové péče. Neonatologie, centra vývojové péče, rodičovská péče o nedonošené děti.
 • Informovanost pedagogů mateřských škol o rodině. Komunikace, osobnost pedagoga, rodina.
 • Pozitivní diskriminace.
 • Leváctví, lateralita, leváctví a praváctví, mozkové hemisféry.


Rešerše 2010

 • Prevence úrazů v předškolním věku.
 • Kvalita života u pacientů s kontinentní a inkontinentní derivací moči.
 • Neuropsychologie, postkontuzní syndrom, organický psychosyndrom, neurorehabilitace.
 • Šikana.
 • Rehabilitace oběti mobbingu.
 • Podkarpatská Rus jako téma české literatury období první republiky (1918-1938).
 • Zaměstnávání odsouzených v ČR.
 • Individuální plánování v průběhu sociální služby v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.
 • Plánování jako manažerská funkce.
 • Záškoláctví na základní škole.
 • Pomoc obětem stalkingu.
 • Násilí na stadionech.
 • Ekologie - společenstva, populace, mezidruhové interakce.
 • Práce sestry ve stomatologii.
 • Historie stomatologie.
 • Kvalifikace všeobecné sestry ve stomatologii. Prevence ve stomatologii.
 • Karel Alois Vinařický- život a dílo.
 • Postavení zdravotnického asistenta z pohledu středoškolsky, vysokoškolsky vzdělaných sester a lékařů.
 • Náplň práce sestry v osteologické ambulanci.
 • Podpora soběstačnosti nemocných s revmatoidní artritidou ve vybraných denních činnostech.
 • Průzkum informační gramotnosti středoškolské mládeže.
 • Prvopočáteční psaní, počáteční psaní, psaní v 1. ročníku ZŠ, elementární psaní, školské písmo.
 • Domácí násilí, vykázání, stalking.
 • Gamblerství, poker, Texas Holdem Poker.
 • Vývoj veřejné správy v ČSR v letech 1918-1945.
 • Vývoj veřejné správy v ČR v letech 1945 - 1989.
 • Resuscitace, rozšířená resuscitace, první pomoc, záchranná služba.
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika, pedagogická diagnostika, kompetence učitele.
 • Specifika práce sestry u pacientů s postherpetickou neuralgií.
 • Přístup zdravotnického záchranáře ke kraniocerebrálnímu poranění.
 • Globalizace.
 • Protiepidemický režim na neonatologických odděleních - dezinfekce, sterilizace, manipulace se zdravotnickým prádlem.
 • Kvalita života v seniorském věku u žen a mužů v domově pro seniory.
 • Zhodnocení a porovnání plnění úkolů obcemi s rozšířenou působností na úseku PO a ochrany obyvatelstva na území ČR.
 • Předoperační péče, pooperační péče, pooperační komplikace, edukace.
 • Močová inkontinence žen.
 • Sebevražda v české literatuře.
 • Etologie zvířat.
 • Agresivní chování sportovních fanoušků.
 • Komparace příhraničních regionů z hlediska rozvoje cestovního ruchu.
 • Římané na jižní Moravě. Výběrová bibliografie.
 • Artefiletika. Výběrová bibliografie.


Rešerše 2009

 • Nestability kolenního kloubu, měkké koleno – rehabilitace, fyzioterapie po poškození kolenního kloubu.
 • Senzomotorika kolenního kloubu, proprioreceptivní léčba, labilní (nestabilní plochy), cvičení na úsecích.
 • Kolenní kloub(Ligamentum cruciatum anterius – LCA) – poranění, vyšetřovací metody, léčba, kinezioterapie.
 • Účinnost primární prevence drogových závislostí v ČR – účinnost aktuálně užívaných programů primární prevence, užívané metody a program primární prevence, hodnocení její efektivnosti.
 • Fluktuace zdravotních sester – trh práce, pomáhající profese.
 • Lidové a historické pověsti z regionů: Netolicko, Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Strakonicko, Písecko, Blatensko, Mirovicko.
 • Bezdomovectví v EU – příčiny, poskytované služby, financování, začlenění do sociální politiky jednotlivých států (především Velká Británie, Francie, Švédsko, Itálie, Německo).
 • Sexuální problematika mentálně postižených osob.
 • Bernhard Schlink: Předčítač (1998) – recenze, kritiky.
 • Práva pacientů, etika ve zdravotnictví. Dodržování práv pacientů ve vybraných nemocnicích.
 • Umírání versus realita umírajících v podmínkách oddělení následné péče a v hospicovém zařízení.
 • Motivace pacienta, nemocného v ošetřovateské péči, komunikace mezi zdravotní sestrou a pacientem, nemocným, psychická podpora pacienta zdravotní sestrou.
 • Komunitní péče v psychiatrii - duševní zdraví, komunitní ošetřovatelství, komunitní péče, psychiatrie, psychoterapie, podporované bydlení, práce.
 • Václav Příhoda (1889-1979) - pedagog. Život a dílo.
 • Diagnostika silových schopností ve volejbale.
 • Spolupráce sester a lékařů v top managementu.
 • Selektivní koronarografie, akutní koronární syndrom, perkutální koronární angioplastika – komplikace po PTCA – krvácení, deliria, arytmie.
 • Využití a možnosti neziskových organizací při řešení mimořádných událostí.
 • Logistické zabezpečení mimořádných událostí jednotkami interovanného záchranného systému.
 • Problematika a prevence syndromu třeseného dítěte.
 • Spolupráce setra - rodič – dítě v ošetřovatelském procesu. Ošetřovatelská anamnéza na dětském oddělení, hospitalizace dětského pacienta.
 • Vratislav Effenberger (1923-1986) – život a dílo, recenze na poezii.
 • Vývoj a příčiny záškoláctví na ZŠ.
 • Vývoj kriminality dětí a mládeže.
 • Moskevské procesy 1935 – 1938.
 • Historie vývoje ochrany osobních údajů v informačních systémech.
 • Samovyšetření prsu.
 • Volný čas a způsoby jeho využití v domovech pro seniory, aktivity seniorů.
 • Využití a možnosti neziskových organizací při řešení mimořádných událostí.
 • Patologické hráčství – gambling, jeho dopady bio-psycho-sociálně-existencionální na jednotlivce,rodinu, rodinný systém.
 • Využití modelu Kingové u pacientů s poruchami sluchu.
 • Sociální skupiny, socializace, azylové domy.
 • Porod do vody.
 • Ohlasy děl Karla Čapka (Devatero pohádek, Dášenka, Nůše pohádek) a Jiřího Mahena (Co mi liška vyprávěla, Dvanáct pohádek, Dvanáct zbojníčků a vrána) v dobovém tisku.
 • Hodnotící techniky v ošetřovatelství.
 • Vlhké hojení ran, terapeutické obvazy - rozdělení, léčba chronických ran.
 • Centra pro kondici kardiologických klientů, kardiokluby, režimové opatření, zdravý životní styl.
 • Nevěra – psychologická hlediska.
 • Sebevražedné jednání.
 • Připravenost bezpečnostních sborů k ochraně obyvatelstva při úniku nebezpečných látek.
 • Toxikologické a zdravotnické aspekty neletálních chemických zbraní.
 • Hlášení sester a sesterská vizita v praxi.
 • Sepse, infekce, prevence sepse, intenzívní ošetřovatelství, intenzivní péče – management nemocnice.
 • Možnosti transportu dětí – zdravotnická záchranná služba.
 • Perspektiva oboru zdravotnický záchranář, současný stav, možnosti uplatnění, kompetence zdravotnického záchranáře, emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení.
 • Záchranář – ochranné pomůcky, nemoci z povolání, hromadná neštěstí – stres zdravotnického personálu, ochrana vlastní bezpečnosti a zdraví při hromadném výskytu postižení zdraví.
 • Úkoly zdravotnického záchranáře při gynekologických stavech v přednemocniční etapě.
 • Zajištění psychologické pomoci a krizové intervence civilnímu obyvatelstvu při mimořádné události.
 • Připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při vzniku mimořádné události.
 • Domácí násilí.
 • Násilí na dětech,syndrom CAN.
 • Změna života pacientů s kolostomií.
 • Vliv primární rodiny na vznik závislosti na návykových látkách.
 • Pěstounská péče.
 • Postkontuzní syndrom, organický psychosyndrom, neurorehabilitace.
 • Integrovanný záchranný systém a mimořádné události se zaměřením na činnost Policie ČR.
 • Profesionální a transportní aktivita studentů fakult Jihočeské univerzity, životní styl.
 • Anglické výrazy v současné žurnalistice.
 • Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
 • Masáže lávovými kameny.


Rešerše 2008

 • Agroturistika a její rozšiřování, služby ve venkovském cestovním ruchu.
 • Reklama, značka, logo.
 • Vývoj české dramatické tvorby od počátků do období baroka, překlady světové tvorby.
 • Kvalita života osob s těžkým zrakovým postižením, které získaly vodicího psa jako kompenzační pomůcku.
 • Židé v severních a západních Čechách.
 • Pojmy z hlediska sociologie a pedagogiky volného času - konzumní společnost, konzumní životní styl, alternativní životní styl, cíl a smysl života, spotřební trh, masová kultura.
 • Ústavní výchova a volný čas mládeže.
 • Domácí násilí v kontextu sociálně patologických jevů.
 • Problematika zajištění ošetřovatelské péče a potřeb nemocných v léčebně dlohodobě nemocných a v domácí péči z pohledu sester.
 • Pohled zdravotníků a jejich kompetence na rozvoj péče o zdraví v komunitním ošetřovatelství.
 • Komunitní péče, komunitní ošetřovatelství v pediatrii, primární péče v pediatrii.
 • Antonín Borový - život a dílo.
 • Sesuvy půdy v České republice.
 • Politický systém ČR v letech 1945 - 1989.
 • Politický systém ČR v letech 1918 - 1945.
 • Využití dotačních zdrojů Evropské unie na rozvoj dopravní infrastruktury (jihočeský region).
 • Edukace pacientů před operací sálovou sestrou.
 • Nietzsche a česká filozofie.
 • Jazyk uživatelů PC - počítačový slang, chatové výrazy, specifické slovní výroky internetových diskuzí, blogů.
 • Výzkum ošetřovatelství - minulost, současnost.
 • Silniční daň - zavedení, legislativa, srovnání zemí EU.
 • Karel Skalický - osobnost, dílo.
 • Etický pohled na zásahy do lidského genomu.
 • Ošetřování dekubitů.
 • Přetížené šíjové svaly, rehabilitace krční páteře, pohybové stereotypy.
 • Skolióza, biomechanika páteře, terapie, metoda Schrothové.
 • Fyzioterapie těhotenství, metoda Mojžíšové, senzomotorika, porodní bolest, úlevové polohy při porodu.
 • Povědomí sester se spacializací ARIP (anesteziologicko resuscitační a intenzivní péče) o kompetencích vyplývajících ze zákona č. 424/2004 Sb.
 • Sesuvy půdy v ČR (1996 - 2003).


Poslední změna stránky: 24.02.2017 v 11.31      

TOPlist