EN . .

Návštěvní řád badatelny historických fondů ve Zlaté Koruně

Oddělení rukopisů a starých tisků (dále ORST) je veřejnosti přístupným pracovištěm Jihočeské vědecké knihovny (dále JVK) a poskytuje dle statutu tyto služby:

 • prezenční badatelská činnost
 • externí korespondenční služba
 • exkurze


 1. Badateli je poskytnut požadovaný fond pouze ve studovně nebo v trezorové místnosti. Knižní fondy ORST nesmějí být osobou, která není za ORST přímo odpovědná, vynášeny mimo tyto dvě místnosti. Badatel může být ve studovně pouze tehdy, je-li v oddělení přítomen odpovědný pracovník ORST.
 2. V trezoru je možno studovat pouze fond uložený v této místnosti, v části určené pro veřejnost a to pouze v případě, kdy by manipulací do studovny mohl být požadovaný fond poškozen. V trezorové místnosti může badatel pracovat pouze v přítomnosti pracovníka odpovědného za tyto fondy.
 3. Před zahájením jakékoli práce s fondem ORST je badatel povinen vyplnit badatelský list a zapsat se do evidenční knihy. Odborný pracovník seznámí badatele s výpůjčním řádem badatelny. Kabát, tašky, batohy a ostatní zavazadla odkládá badatel před zahájením práce v pracovně odborného pracovníka a ponechává je tam po celou dobu své práce.
 4. V badatelně může badatel používat pouze vlastní notebook, laptop, papír, tužky, případně fotoaparát. Při práci ve studovně může kromě zapůjčeného knižního fondu též samostatně používat knihy z příruční knihovny, lístkové katalogové rejstříky a po instruktáži pracovníka ORST čtecí přístroj pro práci s mikrofilmy. Badatel může najednou požadovat maximálně 3 knižní jednotky.
 5. Badatel musí se zapůjčeným fondem zacházet co nejšetrněji. Po dobu práce je zodpovědný za škody, které vzniknou na fondu v důsledku špatného zacházení se zapůjčeným fondem. V případě poškození či ztráty zapůjčeného fondu je badatel povinen škodu uhradit. Rozsah škody a způsob úhrady za způsobenou škodu určí ihned odpovědný pracovník ORST, který badateli knihy předával. Také při používání pomůcek, je badatel odpovědný za škody vzniklé z této činnosti.
 6. Při využívání mikrofilmů je badatel povinen uvést signatury jejich předloh do badatelského listu.
 7. Bude-li badatel požadovat vyhotovení kopie ze zapůjčeného fondu, rozhodne s ohledem na charakter předlohy a požadavek badatele o možnostech způsobu vyhotovení této kopie pracovník ORST. Vázané rukopisy a staré tisky nesmějí být kopírovány na kopírovacích přístrojích, neurčí-li pracovník ORST v odůvodněných případech jinak. V případě možnosti výroby kopie na kopírovacím přístroji se badatel může obrátit na příslušnou službu JVK v Českých Budějovicích, kde mu bude kopie dle platného sazebníku vyhotovena. Ve všech ostatních případech má badatel možnost si požadovanou kopii pořídit na vlastní náklady ve studovně ORST. I v případě výroby kopie na vlastní náklady (tzn. především fotografování), je badatel povinen vyplnit badatelský list s uvedením signatur kopírovaných předloh a řídit se Ceníkem služeb a úkonů, poskytovaných ORST.
 8. Externí korespondenční služba (rešerše, kancelářská práce apod.) je bezplatná, je-li možno ji poskytnout pracovníkem ORST bez účasti třetích osob a není-li pracovník zatěžován nad rámec pracovních povinností. V ostatních případech jde o službu placenou dle Ceníku služeb a úkonů, poskytovaných ORST. Veškeré poplatky vyplývající z přenosu poskytovaných dat platí žadatel.
 9. Exkurze čili návštěvy ORST nejsou zaměřeny na využívání fondů oddělení. Proto nevyplňují badatelský list, pouze se jmenovitě zapisují do evidenční knihy. Nemají nárok na prezenční výpůjčky. Platí vstupné dle sazebníku pro vstup na prohlídku se stručným výkladem.
 10. V badatelně a v trezorové místnosti je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 11. Badatel musí respektovat všechna pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany, na která bude upozorněn odborným pracovníkem.


ORST je přístupné veřejnosti ve všedních dnech v době 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00. Doporučujeme návštěvu ohlásit předem.

Platnost od 1.4.2001


Poslední změna stránky: 29.09.2017 v 14.53
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 10065 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13038 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2334 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19454 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 4875 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 662 her. Zobrazit v katalogu.